21/01/2022

โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 1/2565

21/01/2022

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-SUP) รุ่น 28

เข้าสู่เว็บไซต์ MU-SUP#28
14/12/2021

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) หัวข้อ “How to Create Your Own Effective IDP” รุ่นที่ 1/2565

📍ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดให้มีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับใหม่ __________________________ จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม 📌 การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) หัวข้อ “How to Create Your Own Effective IDP” รุ่นที่ 1/2565 🔹วันอังคารที่ 25 มกราคม 65 […]
18/10/2021

ขอเชิญรับฟังการบรรยาย “จริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”  ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings บรรยายโดย 1. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณแข มไหสวริยะ : ที่ปรึกษาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตำแหน่งทางวิชาการ […]
Page views: 0