09/10/2020

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 26 (MU-SUP#26)

28/09/2020

ผู้เกษียณอายุฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563

พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ สำนักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21/09/2020

โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 2/2563 (IDP : Drive to success)

โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 2/2563 หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพทีมงาน HR ด้วยแผนพัฒนารายบุคคล (IDP : Drive to success) วิทยากรบรรยาย ดร.ศิริลักษณ์ เมฆสังข์ วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2563  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร […]
03/09/2020

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร OP (การใช้งานโปรแกรม Webex Meeting)

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้งานโปรแกรม Webex Meeting” วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล