ประเด็นคำถามการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

21/12/2016

19. เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งรศ. และ ศ. โดยการใช้สิ่งประดิษฐ์คิดค้น จะต้องมีภาระงานเป็นกี่เปอร์เซนต์ และลำดับชื่อที่อยู่ในคณะประดิษฐ์ มีความสำคัญเหมือนผลงานตีพิมพ์หรือไม่?

ตอบ สิ่งประดิษฐ์ถือเป็นผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นในการเสนอขอตำแหน่งทาง วิชาการ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นมีคุณค่าเทียบเท่างานวิจัย ซึ่งต้องเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำเนินการเอง หากมีส่วนร่วมต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. และคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการกำหนด
21/12/2016

18. ขอปรึกษาเรื่องการจัดประเภทของภาระงานบริการวิชาการ เช่น 1) หากอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือ ประชุมประจำปีของหน่วยงานต่างๆ ถือเป็น งานบริการวิชาการหรือไม่ 2) หากหน่วยงานกลาง (เช่น คณะฯ) จัด Refresh course เพื่ออบรม/ทบทวนความรู้ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการงานในหน้าที่ เช่น การเรียนการสอน การวิจัย จะนับอย่างไร

ตอบ ข้อ 1 ถือว่าเป็นงานบริการทางวิชาการ ข้อ 2 ถ้าเป็นงานที่ได้รับมอบหมายจาก หน.หน่วยงานให้ปฏิบัติ หรือกิจกรรมพิเศษที่ต้องรับผิดชอบ ให้คิดภาระเป็นงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจาก หน.หน่วยงาน
21/12/2016

17. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับตำแหน่งปฏิบัติการ เงินเดือน 22,220 อายุงาน 10 ปี จะมีความก้าวหน้าในสายงานอย่างไร และกรณีได้เลื่อนขั้นเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่งแล้ว จะได้รับเงินเดือนอย่างไร หากไม่ขอเป็นตำแหน่งสูงขึ้น

ตอบ 1. จะต้องยื่นเรื่องเพื่อเสนอขอตำแหน่งระดับชำนาญการ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้ – ป.ตรี +ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 6 ปี – ป.โท+ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี – ป.เอก+ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 2 ปี * เงินเดือนถึงขั้นต่ำของระดับที่จะแต่งตั้ง (ประมาณ 15,050 บาท) * เสนอผลงานอย่างน้อย 2 […]
21/12/2016

16. Computer Assisted Instruction (CAI) จัดเป็นผลงานทางวิชาการประเภทใด และใช้ขอตำแหน่งในระดับใดได้บ้าง?

ตอบ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เช่น CD-ROM ใช้แทนตำราหรือหนังสือในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้