ประเด็นคำถามการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

28/03/2017

20. จำนวนชั่วโมงทำการภาระงานของผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ที่กำหนดไม่น้อยกว่า 1,380 ชั่วโมงทำการต่อปี จะปรับใหม่ให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2559 หรือไม่ อย่างไร?

ตอบ  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ว่า ผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการต้องปฏิบัติภาระงานตามที่กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งได้ครบถ้วน และมีเวลาปฏิบัติงานจริงตามภาระงานที่กำหนดไม่น้อยกว่า 1,380 ชั่วโมงทำการต่อปี (230 วัน x 6 ชั่วโมง) เมื่อพิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัมหิดล ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2559กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการมีภาระงานไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติตลอดปีการศึกษา (230 วัน x 7 ชั่วโมง = 1,610 ชม.ทำการต่อปี) แล้วปรากฏว่า จำนวนชั่วโมงของภาระงานมีความแตกต่างกัน […]
28/03/2017

การแข่งขันกีฬาฟุตซอล มหิดลเกมส์ 2560

27/03/2017

การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน มหิดลเกมส์ 2560

09/03/2017

งานวันครบรอบ 48 ปี วันพระราชทานนาม 129 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

งานวันครบรอบ 48 ปี วันพระราชทานนาม 129 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย ศ.นพ.ชัชวาล โอสถานนท์