คลังภาพกิจกรรม

29/03/2017

การแข่งขันกีฬาหมากกระดาน มหิดลเกมส์ 2560

28/03/2017

22. พืชสมุนไพร ต้องการเอกสารหรือใบรับรองการขออนุญาตใช้พืชสมุนไพรหรือไม่?

ตอบ การนำพืชสมุนไพรมาใช้ทำการวิจัย ให้อยู่บนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรมในการวิจัย ไม่จำเป็นต้องมีหนังสือรับรองการขออนุญาตใช้พืชสมุนไพร
28/03/2017

21. การใช้สัตว์ทดลองที่ไม่มีกระดูกสันหลังมาทำการวิจัย จะต้องมีหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ทดลองมาประกอบการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการด้วยหรือไม่?

ตอบ  การวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลอง จะต้องมีหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ทดลองมาประกอบการพิจารณาเฉพาะสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง โดยอ้างอิงตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558
28/03/2017

20. จำนวนชั่วโมงทำการภาระงานของผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ที่กำหนดไม่น้อยกว่า 1,380 ชั่วโมงทำการต่อปี จะปรับใหม่ให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2559 หรือไม่ อย่างไร?

ตอบ  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ว่า ผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการต้องปฏิบัติภาระงานตามที่กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งได้ครบถ้วน และมีเวลาปฏิบัติงานจริงตามภาระงานที่กำหนดไม่น้อยกว่า 1,380 ชั่วโมงทำการต่อปี (230 วัน x 6 ชั่วโมง) เมื่อพิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัมหิดล ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2559กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการมีภาระงานไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติตลอดปีการศึกษา (230 วัน x 7 ชั่วโมง = 1,610 ชม.ทำการต่อปี) แล้วปรากฏว่า จำนวนชั่วโมงของภาระงานมีความแตกต่างกัน […]