05/07/2017

Employee Orientation Training 2017

05/07/2017

กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ครั้งที่ 36 พะเยาเกมส์ 2560

05/07/2017

โครงการปัจฉิมนิเทศบุคลากรเกษียณอายุงาน ครั้งที่ 2/2560

31/05/2017

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 19 (MU-SUP#19)

ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสมรรถนะสำหรับผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในฐานะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนและผลักดันวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายในการมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) ในที่สุด เพื่อเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้บริหารระดับต้นให้มีความเป็นผู้นำเชิงรุก (Proactive Leadership) ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่หลักที่จะถ่ายทอด กำกับ ติดตาม และประเมินผลความสำเร็จของงานในระดับปฏิบัติการ (Operational Task & Process) ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล กลยุทธ์การดำเนินงานของส่วนงาน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและเป้าหมาย รวมถึงการแก้ไขปัญหา การจัดการข้อร้องเรียน และพัฒนาปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบริหารผลการปฏิบัติงานในระดับรายบุคคล […]