คลังภาพกิจกรรม

04/01/2017

กองทรัพยากรบุคคล มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2560 แก่หน่วยงานต่างๆในสำนักงานอธิการบดี

29/12/2016

งานเลี้ยงปีใหม่กองทรัพยากรบุคคล ต้อนรับปี พ.ศ. 2560

งานเลี้ยงปีใหม่กองทรัพยากรบุคคล และอวยพรวันเกิด รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559
21/12/2016

19. เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งรศ. และ ศ. โดยการใช้สิ่งประดิษฐ์คิดค้น จะต้องมีภาระงานเป็นกี่เปอร์เซนต์ และลำดับชื่อที่อยู่ในคณะประดิษฐ์ มีความสำคัญเหมือนผลงานตีพิมพ์หรือไม่?

ตอบ สิ่งประดิษฐ์ถือเป็นผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นในการเสนอขอตำแหน่งทาง วิชาการ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นมีคุณค่าเทียบเท่างานวิจัย ซึ่งต้องเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำเนินการเอง หากมีส่วนร่วมต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. และคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการกำหนด
21/12/2016

18. ขอปรึกษาเรื่องการจัดประเภทของภาระงานบริการวิชาการ เช่น 1) หากอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือ ประชุมประจำปีของหน่วยงานต่างๆ ถือเป็น งานบริการวิชาการหรือไม่ 2) หากหน่วยงานกลาง (เช่น คณะฯ) จัด Refresh course เพื่ออบรม/ทบทวนความรู้ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการงานในหน้าที่ เช่น การเรียนการสอน การวิจัย จะนับอย่างไร

ตอบ ข้อ 1 ถือว่าเป็นงานบริการทางวิชาการ ข้อ 2 ถ้าเป็นงานที่ได้รับมอบหมายจาก หน.หน่วยงานให้ปฏิบัติ หรือกิจกรรมพิเศษที่ต้องรับผิดชอบ ให้คิดภาระเป็นงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจาก หน.หน่วยงาน