03/03/2021

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-SUP) รุ่น 27

03/03/2021

โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 1/2564

16/02/2021

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 21 ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 14 กันยายน พ.ศ.2561

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 21 (MU-SUP#21) ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 14 กันยายน พ.ศ.2561
27/01/2021

 โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 26 (MU-SUP#26)

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 26 (MU-SUP#26) ระหว่างวันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563 – วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2564