31/08/2016

โครงการพัฒนาทักษะศิลปะเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างมีความสุข ของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี

31/08/2016

พิธีเปิดโครงการสำนักงานสีเขียว: สวนผักหรรษา ดาดฟ้ากินได้

30/08/2016

1. กำลังเขียน พ.ม.03 คาดว่าจะยื่นขอภายใน ต.ค.59 อยากทราบว่า ภาระงานย้อนหลัง 3 ปี จะเริ่มนับ พ.ศ.2556 2557 2558 หรือ พ.ศ.2557 2558 2559?

ตอบ ภาระงานย้อนหลัง ขอเป็น 2556 2557 และ 2558 คะ เนื่องจาก 2559 อาจจะมีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนคะ
30/08/2016

2. ปัจจุบัน ตำแหน่งวิศวกรโยธา จะขอตำแหน่งสูงขึ้น ต้องมีผลงานอะไรบ้างที่ใช้ในการยื่นขอตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ?

ตอบ ตำแหน่งวิศวกรโยธา เป็นตำแหน่งในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ตามเกณฑ์การขอตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ ต้องเสนอผลงานอย่างน้อย 3 เรื่อง มีคุณภาพ “ดี” ซึ่งมีผลงานอย่างน้อย 2 เรื่อง ที่ผู้เสนอขอเป็นชื่อแรก หรือเป็นผู้ดำเนินการหลัก หรือเป็น corresponding author ผลงานต้องประกอบไปด้วย 1. คู่มือปฏิบัติงานหรืองานวิเคราะห์ อย่างน้อย 1 เรื่อง ที่ผู้เสนอขอเป็นผู้ดำเนินการหลัก และ 2. […]