คลังภาพกิจกรรม

03/09/2020

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร OP (การใช้งานโปรแกรม Webex Meeting)

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้งานโปรแกรม Webex Meeting” วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
31/08/2020

โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy) ครั้งที่ 2/2563 การพัฒนาศักยภาพทีมงาน HR ด้วยแผนพัฒนารายบุคคล (IDP : Drive to success)

30/07/2020

การยืมเงินสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรบุคลากร

29/06/2020

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 25 (MU-SUP#25)

Page views: 144