คลังภาพกิจกรรม

11/07/2023

ประชุมปฏิบัติการตั้งค่าระบบลาออนไลน์ (MU Easy-Leave)

ประชุมปฏิบัติการตั้งค่าระบบลาออนไลน์ (MU Easy-Leave) วันอังคารที่ 11 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
07/07/2023

โครงการปัจฉิมนิเทศบุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการปัจฉิมนิเทศบุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 **ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากหัวหน้าส่วนงานต้นสังกัด** 1. การอบรมรูปแบบ Online ผ่านทางโปรแกรม Zoom (ไม่เก็บค่าลงทะเบียน) วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 – 16.00 รับชมคลิปการบรรยายย้อนหลัง   กล่าวเปิดการอบรม โดย ศาสตราจารย์ นพ.วชิร […]
05/07/2023

กองทรัพยากรบุคล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

กองทรัพยากรบุคล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม นำโดย ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รอง ผอ.สกสว. ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ” วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566
04/07/2023

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี (Attitude – Skill – Knowledge : ASK) หัวข้อ “เทคนิคการจับประเด็นและการบันทึกรายงานการประชุมอย่างมืออาชีพ”

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการ เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี (Attitude – Skill – Knowledge : ASK) หัวข้อ “เทคนิคการจับประเด็นและการบันทึกรายงานการประชุมอย่างมืออาชีพ” เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom