30/07/2020

การยืมเงินสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรบุคลากร

29/06/2020

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 25 (MU-SUP#25)

26/06/2020

โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 19 (MU-EDP#19)

25/06/2020

แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลตัวชี้วัด 4.11

แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตัวชี้วัดที่ 4.11 ร้อยละของบุคลากรที่เป็น Global Talents