ประเด็นคำถามการเสนอขอตำแหน่งของสายสนับสนุน

29/08/2016

6. ความแตกต่างของ “ชำนาญการ” และ “ชำนาญการพิเศษ”

ตอบ ตำแหน่งชำนาญการ:  กำหนดให้เฉพาะข้าราชการ ซึ่งบรรจุในคุณวุฒิปริญญาตรี หาก ณ ปัจจุบันอยู่ในระดับปฏิบัติการ (เทียบได้เท่ากับ C3-5) และประสงค์เสนอขอตำแหน่งสูงขึ้น.ให้สามารถยื่นเรื่องเสนอขอตำแหน่งสูงขึ้นได้ โดยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นระดับชำนาญการ (เทียบเท่า C6 และ C7 ) หลังจากดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการมาแล้ว 4 ปี  จึงจะสามารถยื่นเรื่องเสนอขอตำแหน่งเป็นระดับชำนาญการพิเศษได้  (เทียบเท่า C8) ตัวอย่างเช่น ปัจุจบันเป็นข้าราชการ ดำรงตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ระดับปฏิบัติการ …(6 […]
29/08/2016

6. กรณีผู้เสนอขอเป็นอาจารย์พิเศษ สามารถนำเสนอผลงานก่อนที่จะดำรงตำแหน่งอาจารย์พิเศษมาเสนอขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ , รองศาสตราจารย์พิเศษ, ศาสตราจารย์พิเศษ ได้หรือไม่?

ตอบ  สามารถนำผลงานก่อนที่จะดำรงตำแหน่งอาจารย์พิเศษ มาเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นได้ แต่ต้องมีผลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และรองศาสตราจารย์พิเศษ หากผลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้นนั้นมีส่วนร่วมเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดก็จะเป็นผลดีต่อการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ
28/08/2016

5. การลาฝึกอบรม หรือลาประเภทอื่น ๆ (ลาคลอด ลาติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ) ขณะลาหากมีการแก้ไขแบบเป็นทางการช่วงระหว่างที่ลาจะนับวันแต่งตั้งเมื่อไร?

ตอบ  วันที่แต่งตั้งต้องไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษา ฝึกอบรม ลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หรือลาประเภทอื่น ๆ  (ลาคลอด ลาติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ)
27/08/2016

4. การลาศึกษา การฝึกอบรม ลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ลาคลอด สามารถยื่นเรื่องเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้หรือไม่?

ตอบ  ผู้ที่เสนอจะเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ต้องยื่นเรื่องเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการก่อนได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา