4. การลาศึกษา การฝึกอบรม ลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ลาคลอด สามารถยื่นเรื่องเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้หรือไม่?
27/08/2016
6. กรณีผู้เสนอขอเป็นอาจารย์พิเศษ สามารถนำเสนอผลงานก่อนที่จะดำรงตำแหน่งอาจารย์พิเศษมาเสนอขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ , รองศาสตราจารย์พิเศษ, ศาสตราจารย์พิเศษ ได้หรือไม่?
29/08/2016

5. การลาฝึกอบรม หรือลาประเภทอื่น ๆ (ลาคลอด ลาติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ) ขณะลาหากมีการแก้ไขแบบเป็นทางการช่วงระหว่างที่ลาจะนับวันแต่งตั้งเมื่อไร?

ตอบ  วันที่แต่งตั้งต้องไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษา ฝึกอบรม ลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ หรือลาประเภทอื่น ๆ  (ลาคลอด ลาติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ)