Uncategorized

16/02/2021

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 21 ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 14 กันยายน พ.ศ.2561

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 21 (MU-SUP#21) ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 14 กันยายน พ.ศ.2561
27/01/2021

 โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 26 (MU-SUP#26)

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 26 (MU-SUP#26) ระหว่างวันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563 – วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2564  
24/12/2020

เลื่อนการชี้แจงหลักเกณฑ์การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

21/12/2020

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ “ทรัพย์สินทางปัญญากับการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ”

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญากับการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องกันภัยมหิดลและห้องรามาธิบดี ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา