ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรค สำหรับการติดเชื้อโรคไวรัส โคโรน่า (COVID-19) สำหรับบุคลากร
19/04/2021
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (E-Learning)
16/06/2021

โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่6 (Mahidol University Head of Department Development Program: MU-HDP#6) 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2564
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ทั้งนี้ผู้สมัครเจ้าร่วมโครงการฯ ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากหัวหน้าส่วนงานต้นสังกัด


  เข้าสู่ Website โครงการ คลิก!