16. Computer Assisted Instruction (CAI) จัดเป็นผลงานทางวิชาการประเภทใด และใช้ขอตำแหน่งในระดับใดได้บ้าง?
21/12/2016
18. ขอปรึกษาเรื่องการจัดประเภทของภาระงานบริการวิชาการ เช่น 1) หากอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือ ประชุมประจำปีของหน่วยงานต่างๆ ถือเป็น งานบริการวิชาการหรือไม่ 2) หากหน่วยงานกลาง (เช่น คณะฯ) จัด Refresh course เพื่ออบรม/ทบทวนความรู้ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการงานในหน้าที่ เช่น การเรียนการสอน การวิจัย จะนับอย่างไร
21/12/2016

17. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับตำแหน่งปฏิบัติการ เงินเดือน 22,220 อายุงาน 10 ปี จะมีความก้าวหน้าในสายงานอย่างไร และกรณีได้เลื่อนขั้นเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่งแล้ว จะได้รับเงินเดือนอย่างไร หากไม่ขอเป็นตำแหน่งสูงขึ้น

ตอบ
1. จะต้องยื่นเรื่องเพื่อเสนอขอตำแหน่งระดับชำนาญการ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้
– ป.ตรี +ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 6 ปี
– ป.โท+ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
– ป.เอก+ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 2 ปี
* เงินเดือนถึงขั้นต่ำของระดับที่จะแต่งตั้ง (ประมาณ 15,050 บาท)
* เสนอผลงานอย่างน้อย 2 เรื่อง ที่ผู้เสนอขอเป็นผู้ดำเนินการหลักหรือเป็นชื่อแรกหรือเป็น Corresponding Author ประกอบด้วยคู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อย 1 เล่ม และผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัย
2. เงินเดือนขั้นสูงของระดับปฏิบัติการอยู่ที่ 24,450 บาท ซึ่งถ้าไม่ยื่นเรื่องเสนอขอตำแหน่งสูงขึ้น เมื่อเงินเดือนถึงขั้นสูงแล้วจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษเป็นร้อยละของฐานในการ คำนวณที่ ก.พ.อ.กำหนดตามผลการประเมินการปฏิบัติงานในแต่ละรอบ