13. การขอตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สามารถใช้ตำรา 1 บท ที่มีจำนวนหน้ามาก แต่มีส่วนร่วมน้อยกว่าร้อยละ 50 เพื่อนับเป็นผลงานทางวิชาการ 1 ชิ้นได้หรือไม่ (เนื่องจากเมื่อคำนวนสัดส่วนแล้วยังมีจำนวนหน้ามากกว่า หนังสือ/ตำรา 1 บท ที่มีผู้เขียนเพียงคนเดียว)?
21/12/2016
15. E-Book จัดเป็นตำราที่ใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการได้หรือไม่ ใช้ขอในระดับใดได้บ้างและต้องมี Hard Copy หรือไม่?
21/12/2016

14. การเขียน Review ลงในวารสารที่มี Impact Factor ให้นับเป็นหนังสือหรืองานวิจัยหรือไม่?

ตอบ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่เสนอขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สามารถเสนอบทความทางวิชาการ (scholarly article หรือ learned article) ที่เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูลที่มี impact factor ในสาขาวิชาที่เสนอขอ และได้รับการเผยแพร่แล้ว โดยผู้ขอแต่งตั้งเป็นเจ้าของ และเป็นผู้ดำเนินการหลัก และมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือเป็น corresponding author
พนักงานมหาวิทยาลัยที่เสนอขอตำแหน่งศาสตราจารย์ สามารถเสนองานวิจัยรวมกับบทความทางวิชาการ (scholarly article หรือ learned article) ที่เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูลที่มี impact factor มีจำนวนและคุณค่าเทียบเท่างานวิจัย และได้รับการเผยแพร่แล้ว โดยผู้ขอแต่งตั้งเป็นเจ้าของ และเป็นผู้ดำเนินการหลัก และมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ข้าราชการที่เสนอขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ไม่สามารถนำบทความทางวิชาการมาเสนอขอตำแหน่งได้