โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ “ทรัพย์สินทางปัญญากับการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ”
21/12/2020

 โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 26 (MU-SUP#26)

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 26 (MU-SUP#26)

ระหว่างวันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563 – วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2564


 

Page views: 78