ตำแหน่งทางวิชาการเป็นตำแหน่งที่แสดงถึงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสูง และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนั้นการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จึงพิจารณาจากความรู้ ความสามารถด้านการสอน ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ที่แสดงถึงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในศาสตร์นั้น

 1. ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับอาจารย์ประจำ
 • ศาสตราจารย์
 • รองศาสตราจารย์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 1. ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับอาจารย์พิเศษ
 • ศาสตราจารย์พิเศษ
 • รองศาสตราจารย์พิเศษ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
 1. ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับนักวิจัย
 • ตำแหน่งนักวิจัย ระดับ ๔
 • ตำแหน่งนักวิจัย ระดับ ๓
 • ตำแหน่งนักวิจัย ระดับ ๒
 1. ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับอาจารย์ทางคลินิก
 • ศาสตราจารย์คลินิก
 1. ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับชาวต่างประเทศที่ได้รับเชิญให้มาช่วยเหลืองานด้านการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
 • ศาสตราจารย์อาคันตุกะ
 • รองศาสตราจารย์อาคันตุกะ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคันตุกะ
 • อาจารย์อาคันตุกะ
 1. ตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติยศ เป็นการยกย่องเชิดชูผู้มีความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ
 2. ตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ และตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ เป็นเกียรติแก่ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์คลินิกซึ่งพ้นจากตำแหน่งในมหาวิทยาลัยแล้ว และยังช่วยงานทางวิชาการส่วนงานหรือมหาวิทยาลัยอยู่

ดูรายละเอียดขั้นตอนการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (เฉพาะ Intranet)