officer-card-step-info

เข้าสู่ระบบขอบัตรเจ้าหน้าที่รัฐ Online (เฉพาะ Intranet)

หมายเหตุ: 

  • เอกสารแนบกรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล
   – สำเนาหนังสือเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล
   – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน (ที่แก้ไขแล้ว)
   – บัตรฯ เดิม (นำมาคืน)
  • เอกสารแนบกรณีบัตรฯ หาย
   – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • เอกสารแนบกรณีเปลี่ยนตำแหน่ง
   – สำเนาคำสั่งที่เปลี่ยนฯ
   – สำเนาบัตรประจำประชาชน
  • กรณีเร่งด่วน
   – กรณีบุคลากรมีความประสงค์ขอมีบัตรฉุกเฉิน/เร่งด่วน เช่น ต้องใช้ประกอบการขอเอกสารเพื่อเดินทางไปต่างประเทศภายใน 1-2 วัน ขอให้บุคลากรทำการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผ่านระบบออนไลน์และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบประจำส่วนงานอนุมัติคำขอ และแจ้งกองทรัพยากรบุคคลเพื่อพิจารณาออกบัตรให้เป็นกรณีเร่งด่วน


   กรณีขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประเภท ข้าราชการบำนาญ หรือ บำเหน็จรายเดือน

1. สำหรับข้าราชการบำนาญที่ยังคงปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ทำการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผ่านระบบ online ตามขั้นตอนปกติ
2. สำหรับข้าราชบำนาญ หรือ ลูกจ้างบำเหน็จรายเดือน ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำส่วนงานต้นสังกัด

คลิกเพื่อดูข้อมูลการติดต่อเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนงาน
ส่วนงาน ชื่อ-นามสกุล เบอร์ติดต่อ
คณะกายภาพบำบัด ยุวบล แสนคำ / ชมพูเนกข์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 02-441-5450 ต่อ 20203 / 20226
คณะทันตแพทยศาสตร์ นวพล หัสครบุรี 02-200-7543
คณะเทคนิคการแพทย์ กาญจนา กลีบบัว / พรรษชล สมิติวัณฑิกุล 02-441-4371 ต่อ 2824
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันวิสาข์ บัวบาน 02-441-0909 ต่อ 423
คณะพยาบาลศาสตร์ ญาณินท์ ลิ้มพิพัฒนกุล 02-419-7466-80 ต่อ 1220
คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริมาศ เกตุบาง 02-419-7466
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วรฤทัย ใยบุญมี / ดาริณี กุลเจริญลาภ 02-201-2585 ต่อ 102-104
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สมพิศ น้อยสำราญ 02-419-8865
คณะเภสัชศาสตร์ วราพร อินทรสุขศรี 02-354-7503
คณะวิทยาศาสตร์ ลภัสรดา พวงเกษม 02-201-5000 ต่อ 7149
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บุญชื่น อารมย์ดี 02-889-2138 ต่อ 6075
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน วิลาวัลย์ กิจเปรมถาวร 02-306-9120
คณะศิลปศาสตร์ รมิดา สิทธิสุข / นิศา แดงสอน 02-441-4401 ต่อ 1712, 1714
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เบญจมาศ บุญบวรพานิชกุล 02-800-2840 – 60 ต่อ 1006
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ยุพิน คุ้มกัน 089-779-7054
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ชัยยะ ขลังธรรมเนียม / สุพรรณ เจียกรัมย์ 02-640-9836
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สีตลา กลิ่นมรรคผล 024415000 ต่อ 1127
บัณฑิตวิทยาลัย วิษุวัต มหิทธิกร 02-441-4125 ต่อ 252
วิทยาเขตกาญจนบุรี สร้อยฟ้า เจริญสุข 080-660-6398
วิทยาลัยการจัดการ พิมพ์สิริ พรนิภาอำไพ 02-206-2000 ต่อ 5102
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ฉัตรติมา กู้เจริญพันธุ์ 02-800-2526 ต่อ 1130
วิทยาลัยนานาชาติ ภัทรารัตน์ เอื้อทวีสัมพันธ์ 02-700-5000 ต่อ 1512
วิทยาลัยราชสุดา ขจีกาญจน์ จันทร์แก้ว 087-324-9183
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ยมนา ไพศาลพัฒนสกุล / ประภาภรณ์ แก้วสาหลง 02-4414296-8 ต่อ 113,114
วิทยาลัยศาสนศึกษา ศริยา แซ่หรือ 02-800-2630 ต่อ 211
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก นุศรา เพ็งส้ม 02-849-6600 ต่อ 3131
ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ฉัตรทิพย์ เข่งเจริญ 02-354-7147
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ลัดดา ชัยยะ 02-441-9342 ต่อ 103
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ณัฐนรี คล้ำพงษ์ 02-441-1014 ต่อ 1120
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เสฏฐวุฒิ อุรา 02-441-9729
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เอมศิริ พรแก้ว 02-849-6050
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ธนภร กุลสุข 02-4419040-3 ต่อ 24,69
สถาบันโภชนาการ เพชรา เทพลิบ 02-800-2380 ต่อ 141
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จำเริญศรี เขียวแก่ (พี่ยุ้ย) 02-441-0201-4 ต่อ 231
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย กิตติศักดิ์ จีนสงวน 02-800-2309 ต่อ 3207
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว นิชาภา กาญจนะสมบัติ 02-441-06089 ต่อ 1419
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล อัญชลี อัครเยนทร์ 02-849-6343
สำนักงานอธิการบดี กานติมา สวนโคกกรวด 02-849-6387
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ชยานันท์ นันทพัฒน์ปรีชา 02-800-2680-9 ต่อ 4255

กรณีที่ไม่ทราบสังกัดเดิม ให้ติดต่อกองทรัพยากรบุคคล คุณกานติมา โทร. 02-849-6387

3. ผู้ขอมีบัตรติดต่อรับบัตรได้ที่ส่วนงานต้นสังกัด หรือ กองทรัพยากรบุคคล (ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องสำหรับสถานที่และวันที่รับบัตร)


สอบถามรายละเอียดติดต่อ: กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. (พักเที่ยง)  โทร. 02- 849-6387