กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหิดล

news-title

 
user-icon           form-icon           doc-icon         
 rules-icon                    tmbam-icon          report-icon          report-icon

เข้าสู่ระบบ FUNDLINK M

แผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการใช้งานระบบ FUNDLINK M

 คู่มือการลงทะเบียน FUNDLINK M   |  FUNDLINK M Registration 

 กรณีลืมรหัสผ่าน   | Forgot Password  

 คู่มือการดาวน์โหลดเอกสาร   | Download Documents  

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 เริ่มมีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2566

providentfund


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  คุณสุวีเรศ วงษ์ทองดี (นักทรัพยากรบุคคล) โทรศัพท์ : 0-2849-6280 โทรสาร : 0-2849-6287 อีเมล : suweeredh.won@mahidol.ac.th
  คุณฐิติมา สุขกิจพงษ์ (นักทรัพยากรบุคคล) โทรศัพท์ : 0-2849-6284 โทรสาร : 0-2849-6287      อีเมล : thitima.suk@mahidol.ac.th