1. ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ไม่เป็นสมาชิก กบข.)
  2. พนักงานมหาวิทยาลัย
  3. พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
  4. ลูกจ้างประจำเงินรายได้