*หากดาวน์โหลดไม่ได้ให้คลิกขวาเลือก “เปิดลิงก์ในหน้าต่างใหม่” แล้วกด Enter ที่ลิงก์

 1. การสมัครเข้ากองทุน (สมัครครั้งแรก) 
  เอกสารแนบ 1 – แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  เอกสารแนบ 2 – แบบฟอร์มแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์
  เอกสารแนบ 3 – แบบฟอร์มหนังสือแจ้งความประสงค์กำหนด/เปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่
  3.1 – ใบสรุปสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่
  –  แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  –  คู่มือการทำแบบประเมินความเสี่ยงในระบบ FundLink M |  FundLink M Member’s Risk Profile Manual


 2. การเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน
  เอกสารแนบ 3 – แบบฟอร์มหนังสือแจ้งความประสงค์กำหนด/เปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่
  3.1 – ใบสรุปสัดส่วนการลงทุนสำหรับเงินเข้าใหม่
  เอกสารแนบ 4 – แบบฟอร์มหนังสือแจ้งความประสงค์ปรับสัดส่วนของมูลค่าเงินลงทุน
  4.1 – ใบสรุปการปรับสัดส่วนของมูลค่าเงินลงทุน


 3. การรายงานการนำส่งเงินกองทุน
  เอกสารแนบ 5 – ใบสรุปรายละเอียดการนำส่งเงินเข้ากองทุน
  เอกสารแนบ 6 – รายงานรายละเอียดเงินนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  เอกสารแนบ 7 – แบบฟอร์มแจ้งส่งเงินเพิ่มเข้ากองทุนเนื่องจากส่งเงินเข้าล่าช้า


 4. การแจ้งหยุดส่งเงินสะสม-สมทบ ชั่วคราว
  เอกสารแนบ 8 – แบบฟอร์มแจ้งหยุดส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพชั่วคราว


 5. การแจ้งสิ้นสุดสมาชิกกองทุน
  เอกสารแนบ 9 – แบบฟอร์มแจ้งสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ
  เอกรแนบ 10  – แบบฟอร์มแจ้งสาเหตุการส่งแบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพล่าช้า


 6. การขอให้ออกเช็คฉบับใหม่แทนฉบับเดิม
  เอกสารแนบ 11 – แบบฟอร์มขอให้ออกเช็คฉบับใหม่แทนฉบับเดิมเนื่องจากเกินระยะเวลาเรียกเก็บหรือเช็คสูญหาย


 7. ลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (โดยไม่ลาออกจากงาน)
  หนังสือแสดงความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยไม่ลาออกจากงาน


 8. การแจ้งสิ้นสุดสมาชิกกองทุน (คงเงิน)
  เอกสารแนบ 12 – แบบฟอร์มหนังสือแจ้งความประสงค์ในการคงเงินกองทุน
  เอกสารแนบ 13 – แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ที่จะดำเนินการกับเงินที่คงไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


 9. การย้ายออกจากกองทุน
  เอกสารแนบ 14 – แบบฟอร์มหนังสือแจ้งโอนสมาชิกและเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  เอกสารแนบ 14 – แบบฟอร์มการโอนย้ายสมาชิกออก (PVD / RMF For PVD)
  เอกสารแนบ 14.1 – แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ


 10. การรับโอนเข้ากองทุน
  เอกสารแนบ 15 – แบบฟอร์มหนังสือแจ้งรับโอนสมาชิกและเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


 11. การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว
  แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


 12. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
  เอกสารแนบ 17 – แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  (เฉพาะสมาชิกคงไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 
  เอกสารแนบ 18 – แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (นายจ้าง)


 13. การขอคืนเงินส่วนเกินที่ส่งเข้ากองทุน
  เอกสารแนบ 19 – แบบขอคืนเงินส่วนที่ส่งเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเกิน


 14. การขอเพิ่มข้อมูล
  เอกสารแนบ 21 – แบบฟอร์มขอเพิ่มข้อมูล E-mail