ผู้มีสิทธิใช้บริการ

1. พนักงานมหาวิทยาลัย            2. พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)

  ข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับ
ประกาศ

01  เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยแก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการปรับเปลี่ยนประเภทการจ้างจากพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) พ.ศ. 2554 (ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม  พ.ศ. 2554)
02  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินชดเชยการพ้นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 

03 หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัย

  ขั้นตอนปฏิบัติ

01 วิธีการขอรับเงินชดเชย
1.1 ผู้มีสิทธิฯ ยื่นแบบขอรับเงินชดเชย (ช.พม.1 ช.พม.2 หรือ ช.พม.3) พร้อมเอกสารที่ส่วนงานต้นสังกัด
1.2 ส่วนงานตรวจสอบสิทธิและเอกสาร แล้วเสนอหัวหน้าส่วนงาน (คณบดี/ผู้อำนวยการ) ลงนามในแบบขอรับเงินชดเชยและหนังสือถึงมหาวิทยาลัย ยกเว้น พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) นำเสนอหัวหน้าส่วนงานเพื่อพิจารณาอนุมัติ (ไม่ต้องส่งเรื่องถึงมหาวิทยาลัย)
1.3 มหาวิทยาลัยนำเสนออธิการบดี / ผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณาอนุมัติ
1.4 มหาวิทยาลัยส่งต้นเรื่องที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้ส่วนงานเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

02  เอกสารประกอบการขอรับเงินชดเชย
2.1 แบบขอรับเงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัย (ช.พม.1) หรือพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) (ช.พม.2)
2.2 คำสั่งบรรจุ / เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย / จ้างต่อ
2.3 คำสั่งที่ระบุอัตราเงินเดือนสุดท้าย
2.4 หนังสือ/คำสั่งให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย / ประกาศเกษียณอายุราชการ หรือ เอกสารที่ระบุการพ้นสภาพฯ

  แบบฟอร์ม

01 – แบบ ช.พม.1 (ขอรับเงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัย)

02 – แบบ ช.พม.2 (ขอรับเงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัยชื่อส่วนงาน)

03 – แบบ ช.พม.3 (ขอรับเงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนประเภทการจ้าง)

04 – แบบ ช.พม.4 (ขอรับเงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีเสียชีวิต)

05 – แบบ ช.พม.5 (ขอรับเงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) กรณีเสียชีวิต)

06 – หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินชดเชย

07 – หนังสือมอบอำนาจ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 คุณกานติมา สวนโคกกรวด นักทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
โทรศัพท์ : 0 2849 6387   โทรสาร : 0-2849-6287  อีเมล : kantima.sua@mahidol.ac.th