11/03/2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว” จาก มหาวิทยาลัยบูรพา

04/03/2022

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมตามแผนเก้าสู่ศูนย์ (9 to Zero)

11/01/2022

ตรวจประเมิน “ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015” กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

27/12/2021

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์