กิจกรรมรณรงค์โครงการถนนปลอดภัยไร้โควิด ครั้งที่ 2
10/02/2021
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ปี 3
25/03/2021

โครงการประกวดเว็บไซต์ Sustainability มหาวิทยาลัยมหิดล

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้จัดโครงการประกวดเว็บไซต์ Sustainability ของคณะและส่วนงาน เพื่อส่งเสริมให้ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยได้รวบรวมกิจกรรม และเผยแพร่ข้อมูลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เป็นทางการและสามารถเชื่อถือได้  โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามที่สหประชาชาติได้รับรองวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2573 ซึ่งจะบรรลุเป้าหมายภายในระยะเวลา 15 ปี ประกอบด้วย 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เน้นให้ความสำคัญกับการปรับสมดุลทั้ง 3 มิติของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วม เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนเว็บไซต์เป็นไปด้วยความชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ทั้งยังช่วยในการสื่อสารให้หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สามารถนำไปพัฒนารูปแบบต่อยอดการดำเนินการ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม จะช่วยผลักดันให้มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้รวดเร็วมากขึ้น โดยมีรางวัลสำหรับส่วนงานที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และร่วมแสดงความยินดีกับส่วนงานที่ได้รับรางวัล “การประกวดเว็บไซต์ Sustainability มหาวิทยาลัยมหิดล” ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งผลการตัดสินมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (http://muic.mahidol.ac.th/sdg) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสริณ วงศ์กำแหง รองคณบดีฝ่ายการวางแผนและพัฒนาคุณภาพ เป็นผู้แทนรับรางวัล

รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท ได้แก่

  • คณะวิทยาศาสตร์ (https://science.mahidol.ac.th/sdgs/index.php ) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทนรับรางวัล
  • คณะพยาบาลศาสตร์ (http://ns.mahidol.ac.th/sdgs/) โดยมี ดร.นันทกานต์ มณีจักร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ เป็นผู้แทนรับรางวัล
  • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (https://www.rama.mahidol.ac.th/global_goals) โดยมี นางสาวสุนิสา ไวยเจริญ หัวหน้างานนโยบายและแผน เป็นผู้แทนรับรางวัล