รายงานผลการปฏิบัติงานภูมิทัศน์
30/11/2018
สถิติการใช้ไฟฟ้า
28/03/2019

คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้ดำเนินการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 และมีการควบคุมคุณภาพน้ำโดยตรวจวิเคราะห์น้ำเสียทุก 1 เดือน ที่คลินิคสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยน้ำที่ผ่านระบบบำบัดต้องมีคุณาภาพผ่านตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.)

คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม ปี พ.ศ. 2564
คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม ปี พ.ศ. 2563
 
คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม ปี พ.ศ. 2560-2562
 
 
คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม ปี พ.ศ. 2559