Innovation for Campus Sustainability (นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน)

เป็นเวทีการประกวดสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในการประลองความรู้ความสามารถผ่านการบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี โปรแกรมซอฟต์แวร์ หรือกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งคือนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Innovation) ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมคาร์บอนต่ำ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดมลพิษสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหิดลก้าวสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยพิจารณาความสมดุลใน 3 มิติของการพัฒนา ซึ่งเป็นหลักการสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 17 SDGs) ที่จัดทำขึ้นโดยองค์กรสหประชาชาติ (United Nations)

 

Innovation for Campus Sustainability 2024

กำหนดการ

กำหนดการประกวด Innovation for Campus Sustainability 2024 วันที่
การประกวดรอบคัดเลือก – เปิดรับสมัคร

– ส่งไฟล์เอกสารการประกวดโครงการ

บัดนี้ – 15 มี.ค. 2567
– ประกาศผลรอบคัดเลือก (9 ทีม) 22 มี.ค. 2567
การประกวดรอบแรก:

นำเสนอแนวคิด
(
Proposal Presentation)

–    นำเสนอแนวคิดผลงานหรือนวัตกรรม

–    รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลงานหรือนวัตกรรม

24 เม.ย. 2567
การประกวดรอบชิงชนะเลิศ: นำเสนอผลงานต้นแบบนวัตกรรม (Prototype Presentation) นำเสนอผลงานนวัตกรรมรอบชิงชนะเลิศ 20 มิ.ย. 2567

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รางวัลการประกวด

การประกวดรอบคัดเลือก

  • ใบประกาศนียบัตร
  • ของที่ระลึก
  • คะแนนกิจกรรม

การประกวดรอบแรก: นำเสนอแนวคิด (Proposal Presentation)

  • 5 ทีมแรกที่มีคะแนนสูงสุด ได้รับทุนสนับสนุนในการพัฒนานวัตกรรม ทีมละ 15,000 บาท
  • คะแนนกิจกรรม

การประกวดรอบชิงชนะเลิศ : นำเสนอผลงานต้นแบบนวัตกรรม (Prototype Presentation)

ประเภท รางวัล
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลทีมละ 20,000 บาท + ประกาศนียบัตร + คะแนนกิจกรรม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลทีมละ 15,000 บาท + ประกาศนียบัตร + คะแนนกิจกรรม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลทีมละ 10,000 บาท + ประกาศนียบัตร + คะแนนกิจกรรม
รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท + ประกาศนียบัตร + คะแนนกิจกรรม

 

กิจกรรมที่ผ่านมา