Innovation for Campus Sustainability (นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน)

เป็นเวทีการประกวดสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในการประลองความรู้ความสามารถผ่านการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี โปรแกรมซอฟต์แวร์  หรือกิจกรรมกลุ่ม เพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นโดยพิจารณาความสมดุลใน 3 มิติของการพัฒนา ซึ่งเป็นหลักการสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.มิติการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

2.มิติการพัฒนาด้านสังคมที่ยั่งยืน

3.มิติการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 17 SDGs) ที่จัดทำขึ้นโดยองค์กรสหประชาชาติ (United Nations)

Innovation for Campus Sustainability 2022

Net Zero Emission นวัตกรรมคาร์บอนต่ำ

หัวข้อหลักการประกวดปีนี้คือ Net Zero Emission นวัตกรรมคาร์บอนต่ำ” เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหิดลก้าวสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการ

กำหนดการ ประกวด Innovation for Campus Sustainability 2022 วันที่
การประกวดรอบคัดเลือก – เปิดรับสมัคร

– ส่งไฟล์เอกสารการประกวดโครงการ

บัดนี้ – 31 มี.ค. 2565
– ประกาศผลรอบคัดเลือก (9 ทีม) 18 มี.ค. 2565
Innovation Workshop ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ด้านการพัฒนานวัตกรรม ร่วมกับสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ในโครงการ “Mahidol Startup Incubation 2022 มี.ค. 2565
การประกวดรอบแรก: นำเสนอแนวคิด (Proposal Presentation) –    นำเสนอแนวคิดผลงานหรือนวัตกรรม

–    รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลงานหรือนวัตกรรม

–    คัดเลือกเหลือ 5 ทีม

20 เม.ย. 2565
การประกวดรอบชิงชนะเลิศ : นำเสนอผลงานต้นแบบนวัตกรรม (Prototype Presentation) – ส่งไฟล์นำเสนอและผลงานนวัตกรรม 1 ก.ค. 2565
– นำเสนอผลงานนวัตกรรมรอบชิงชนะเลิศ 6 ก.ค. 2565

หมายเหตุ:  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส

รางวัลการประกวด

การประกวดรอบคัดเลือก: ทีมที่ผ่านการประกวดรอบคัดเลือกได้รับใบประกาศนียบัตร ของที่ระลึก และคะแนนกิจกรรม

การประกวดรอบแรก: นำเสนอแนวคิด (Proposal Presentation)

5 ทีมแรกที่มีคะแนนสูงสุด ได้รับทุนสนับสนุนทีมละ 15,000 บาท เพื่อนำไปสร้างต้นแบบนวัตกรรม

การประกวดรอบชิงชนะเลิศ : นำเสนอผลงานต้นแบบนวัตกรรม (Prototype Presentation)

รางวัลชนะเลิศ ใบประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัลทีมละ 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ใบประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัลทีมละ 15,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ใบประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัลทีมละ 10,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ใบประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท

กิจกรรมที่ผ่านมา