Mahidol Sustainability Week 2023

นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล 2566

มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีนโยบายส่งเสริมการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco University) เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) โดยจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol Sustainability Week) เพื่อสื่อสารองค์ความรู้ทั้ง 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่กำหนดขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) และผลการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และบุคลภายนอก ผ่านการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงาน และการจัดนิทรรศการ

 

นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล 2566

จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2566 ในหัวข้อ

“การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission)”

Proceeding

2565

2564

2563