พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562
14/08/2020

Mahidol Sustainable Week 2020

ตามที่สหประชาชาติได้รับรองวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2573 ซึ่งจะบรรลุเป้าหมายภายในระยะเวลา 15 ปีประกอบด้วย 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เน้นให้ความสำคัญกับการปรับสมดุลทั้ง 3 มิติของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะที่มีพันธกิจหลักเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรม บนพื้นฐานคุณธรรม เพื่อสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ จึงดำเนินโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยยังคงให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนบุคลากรและนักศึกษา เพื่อเน้นความเข้าใจและความสำคัญในการดำเนินงานตามนโยบาย แนวการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้มหาวิทยาลัยดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทิศทางเดียวกัน อันให้เกิดดุลยภาพของมิติเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นำมาซึ่งความมีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร ความเท่าเทียมกันของสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของบุคลากร นักศึกษา และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีที่จะช่วยส่งเสริมบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่องานด้านความยั่งยืนที่อยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุง โดยนำเสนอผ่านการจัดนิทรรศการ และการประชุมวิชาการ ให้ทั้งบุคคลภายในองค์กร และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดลรับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ซึ่งมีกิจกรรมหลักดังนี้

30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563

นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Week) จัดแสดง ณ ลานดอกกันภัย อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ส่วนงานส่งไฟล์โปสเตอร์ Click  

1 ธันวาคม 2563

กิจกรรม MU SDGs Talk เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อสุขภาพที่ยั่งยืน สังคมที่ยั่งยืน สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เศรษฐกิจที่ยั่งยืนหรือธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ณ ห้อง 322 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Click 

2 ธันวาคม 2563

การประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Mahidol Sustainable Development Conference) ณ ห้อง 322 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

ขอเชิญชวนคณะ ส่วนงาน หรือบุคลากร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมส่งผลงานโดดเด่นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่นำผลงานมาเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น 

กรณีต้องการนำผลงานมาเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นจะต้องมีลักษณะดังนี้

  1. งานวิจัย ประกอบด้วย

1.1 การสร้างสมมุติฐานหรือการกำหนดแนวคิด

1.2 การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สอดคล้องกับสมมุติฐานหรือแนวคิด

1.3 วิธีวิจัยที่เชื่อถือได้และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

1.4 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

1.5 การวิจารณ์ เพื่อแสดงหลักการหรือข้อสรุปรวมที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเอื้อต่อการนำวิชาการนั้นไปประยุกต์

1.6 การอ้างอิงและบรรณานุกรมที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่ถูกต้องตามระบบสากล

1.7 บทคัดย่อที่แสดงการสรุปของ (1.1) – (1.5)

กรณีนำผลงานวิจัยมาเสนอขอตำแหน่งสูงขึ้น มหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่งผู้ชำนาญงาน ผู้ชำนาญงานพิเศษ ผู้ชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ซึ่งกำหนดว่าผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคนหรือสัตว์ทดลองขอให้แสดงหลักฐานการพิจารณารับรองการทำวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนหรือสัตว์ทดลอง (แล้วแต่กรณี)

  1. บทความทางวิชาการ ประกอบด้วย

2.1 การนำความรู้ที่แสดงเหตุผลหรือที่มาของประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์

2.2 กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์

2.3 บทสรุป

2.4 การอ้างอิงและบรรณานุกรมที่ครบด้วนและสมบูรณ์ที่ถูกต้องตามระบบสากล

09.30-12.00 น. การเสวนา SDGs in Universities ผ่านระบบ ZOOM
นักศึกษา บุคลากร หรือผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าร่วมกิจกรรมหรือร่วมรับฟัง โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังได้ที่นี่ Click 
13.00-16.00 น. นำเสนอผลงานทางวิชาการ ผ่านระบบ Cisco Webex
  โดยแบ่งห้องนำเสนอตามหัวข้อดังต่อไปนี้

·       สุขภาพที่ยั่งยืน

·       สังคมที่ยั่งยืน

·       สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

·       เศรษฐกิจที่ยั่งยืน หรือ ธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

กำหนดการลงทะเบียนนำเสนอผลงาน วันที่
เปิดลงทะเบียนนำเสนอบทความและเปิดรับบทความฉบับเต็ม Click 30 ก.ย. 2563
ปิดรับบทความฉบับเต็ม

Download แบบฟอร์มบทความฉบับเต็ม

ขยายเวลาถึง

31 ต.ค. 2563

วันสุดท้ายของการส่งบทความแก้ไขฉบับสมบูรณ์ และไฟล์โปสเตอร์

Download แบบฟอร์มโปสเตอร์  

11 พ.ย. 2563
ออกหนังสือตอบรับผลงาน 16 พ.ย. 2563
ชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอบทความ (สำหรับบุคคลภายนอก) 12 – 16 พ.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอ และกำหนดการนำเสนอบทความ 20 พ.ย. 2563
นำเสนอผลงาน / เข้าร่วมงาน รูปแบบ Online ผ่าน WebEx 2 ธ.ค. 2563