วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day

วันสิ่งแวดล้อมโลก หรือ World Environment Day เป็นวันที่ระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือจากนานาชาติทั่วโลกในด้านสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นภัยคุกคามต่อ การดำรงอยู่ของมนุษย์ องค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันสิ่งแวดล้อมโลกตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุก ซึ่งในแต่ละปีโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ(United Nations Environment Programme UNEP) จะเป็นผู้กำหนดประเด็นหลัก (Theme) ในการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกให้เป็นทิศทางเดียวกันทั่วโลก เพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก

มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้ขับเคลื่อนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน(Mahidol University Sustainability Action) ตามเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (17 SDGs) เพื่อมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้ให้ความสำคัญกับวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก เป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานและรณรงค์ให้ประชาคมมหิดลรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

ปี 2564 วันสิ่งแวดล้อมโลก “Food for Change: Plant-Based Online Symposium”

มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564 ซึ่งวันสิ่งแวดล้อมโลกจะตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี โดยในปีนี้องค์การสหประชาชาติ (United Nation: UN) ได้กำหนดแนวคิดประจำปี คือ “การฟื้นฟูระบบนิเวศ (Ecosystem Restoration)” มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เป็นการจัดกิจกรรมแบบรักษาระยะห่าง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 โดยได้เรียนเชิญศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้แทนจากส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 25 คน ร่วมกันปลูกต้นกัลปพฤกษ์
ณ บริเวณลานด้านหน้าหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูระบบนิเวศภายในมหาวิทยาลัย และเพื่อพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นสวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนในอนาคต โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมอยู่ในระดับมาก และอยากให้มีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในปีถัดไป

นอกจากนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรมออนไลน์เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เผยแพร่ผ่าน Facebook Live เพจ Mahidol University Sustainability ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม Plant-Based Online Symposium เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารประเภท Plant-Based พร้อมด้วยคำแนะนำในการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและดีต่อสิ่งแวดล้อมจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ 1. บริโภคอย่างไรให้ยั่งยืน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา (ผู้อานวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล) 2.กินแล้ว Young โดย แพทย์หญิงธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล (รองผู้อานวยการโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท) และ 3. สามพรานโมเดล โดย คุณอรุษ นวราช (กรรมการผู้จัดการ สวนสามพราน) และกิจกรรมเสวนาออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดการบริโภคอย่างยั่งยืน (Food for Change: Plant-Based Diet)” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนหันมาเลือกบริโภคอาหารประเภท Plant-Based ซึ่งจะช่วยลดอัตราความเสี่ยงจากโรคต่าง ๆ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ อันเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา (คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล) และคุณอรุษ นวราช (กรรมการผู้จัดการ สวนสามพราน) ร่วมกิจกรรมเสวนาในครั้งนี้ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ได้สำรวจการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมของโพสต์กิจกรรมหลังจากเผยแพร่การวิดีโอถ่ายทอดสด พบว่ามีผู้เข้าถึงกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 3,085 คน และมีส่วนร่วมทั้งสิ้น 341 ครั้ง

ปี 2563 วันสิ่งแวดล้อมโลก “ปลูกต้นไม้ MU Eco Park”

วันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้ วันที่ 5 มิถุนายน ปี 2563 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลัก คือ Biodiversity (ความหลากหลายทางชีวภาพ) ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้เรียนเชิญศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ และมีผู้แทนจาก 28 ส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 90 คน ได้ร่วมกันปลูกต้นพิกุล หางนกยูง จำนวน 50 ต้น ในกิจกรรมดังกล่าว

เพื่อส่งเสริมให้ประชาคมมหิดล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ระบบนิเวศ โดยจะมุ่งดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง และอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวและพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารและเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิต ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนมากกว่าระบบนิเวศอื่นๆ เช่น แหล่งนันทนาการทางน้ำ สวนเจ้าฟ้า อุทยานสิรีรุกขชาติซึ่งมีสมุนไพรมากกว่า 800 ชนิด รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัย เช่น Mahidol Eco Park ที่ส่งเสริมการพัฒนาตามเป้าหมายที่ 15 (Life on Land) การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก เป้าหมายที่ 13 (Climate Action) การับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายใต้สังกัดคณะ สถาบัน ซึ่งส่งเสริมการพัฒนาเป้าหมายข้อ 17 (Partnerships for the Goals) ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปี 2562 วันสิ่งแวดล้อมโลก “MU ECO RUN”

Mahidol Eco Run

เมื่อวันที่  5  มิถุนายน  2562 ศาสตราจารย์  นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน “วันสิ่งแวดล้อมโลก Mahidol Eco Run” งานวิ่งสำหรับคนใส่ใจสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารใบไม้ 3 ใบ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้ทุกวันที่ 5 มิถุนายน เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งปัญหาขยะพลาสติกเป็นปัญหาที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการย่อยสลายที่ใช้เวลานาน และการสลายตัวของพลาสติกเป็นไมโครพลาสติก ที่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหาร โดยมหาวิทยาลัยมหิดลตระหนักถึงปัญหาของขยะพลาสติกมาโดยตลอด จึงดำเนินกิจกรรม Reduce & Reuse Plastic ในร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ พ.ศ.2559 ซึ่งสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งในช่วงปีที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมการวิ่งภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น และสร้างขยะพลาสติกจาก แก้วน้ำดื่มเป็นจำนวนมาก  มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้นำแนวคิดการลดใช้พลาสติกมาประยุกต์ในการจัดกิจกรรมงานวิ่งในครั้งนี้ เพื่อสร้างต้นแบบการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ที่ไม่ก่อให้เกิดขยะพลาสติกไปพร้อมกับการมีสุขภาพที่ดี ซึ่งแบ่งเป็ นเดินเพื่อสุขภาพระยะทาง 1.7 กิโลเมตร และวิ่งระยะทาง 4 กิโลเมตร  โดยเป็นการรวมตัวกันของผู้ที่รักสุขภาพและรักษ์โลกที่แสดงเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยนำแก้วส่วนตัวมาเติมน้ำที่จุดบริการน้ำและรับต้นไม้แทนเหรียญรางวัลเพื่อนำกลับไปปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียวต่อไป ศาสตราจารย์  นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งเน้นที่จะสร้างความเป็ นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (ECO University) เพื่อเป็นต้นแบบที่มุ่งสู่เป้าหมาย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) โดยองค์การสหประชาชาติมุ่งหวังจะช่วยแก้ปัญหาที่โลกกำลังเผชิญอยู่ อาทิ สภาวะโลกร้อน มลพิษทางอากาศขยะพลาสติก ซึ่งในปีที่ผ่านมหาวิทยาลัยมหิดลมีการจัดกิจกรรมวิ่ง มากกว่า 10 งาน ซึ่งในการจัดงานแต่ละครั้ง ก็ได้ก่อให้เกิดขยะพลาสติกเป็นจำนวนมาก  เชื่อมั่นว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยสร้างความตระหนักและตื่นตัวในด้านสิ่งแวดล้อม โดยสามารถเริ่มที่ตัวเราเอง เช่น  การที่เราพกแก้วน้ำมาวิ่งในวันนี้ก็เป็ นการช่วยลดการใช้พลาสติ กเพิ่มการนำกลับมาใช้ซ้ำเพื่อทุกคนจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”*ขอขอบคุณข้อมูลจากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ดูรายละเอียดกิจกรรม Mahidol Eco Run 2019

มหิดลสาร หน้า 13 https://mahidol.ac.th/documents/gazette/2019/July/mobile/index.html#p=13

ลงทะเบียน 500 มาจริง 220 คน

ไฟล์สรุปการจัดงาน Ecorun https://drive.google.com/file/d/1jU2CyV8i_lJ13Vxh6u6BJZP4GQoJR182/view?usp=sharing

ปี 2561 วันสิ่งแวดล้อมโลก “ปลูกรัก ฮัก MU”

ปลูกรัก ฮัก MU

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการ “ปลูกรัก ฮัก MU” และร่วมกันปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์บริเวณริมทางเดินอาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสำคัญกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมและโครงการต่างๆมากมายเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีนโยบายมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ และมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ขึ้น เพื่อสืบสานและรณรงค์ให้ประชาคมมหิดลตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมผ่านการกระทำเชิงสัญลักษณ์ ด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัย โดยได้เชิญทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมาร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้ https://mahidol.ac.th/th/2018/hug-mu/

โดยในปีนี ้กำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์เรื่อง BeatPlastic Pollution มีคำขวัญว่า If youcan’t reuseit, refuseit “รักษ์โลก เลิกพลาสติก”สำหรัมหาวิทยาลัยมหิดล นอกเหนื อ จา กนโยบา ย การลดใช้ ถุ งพลาสติกในร้านค้าสะดวกซื ้อที่ได้ประกาศและลงมือทำอย่างจริงจังมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ ว ทางมหาวิทยาลัยยังได้ จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในวันสิ่งแวดล้อมโลก ด้วยการจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ร่วมกันเพื่อช่วยสร้างแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันอังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑เวลา๐๙.๓๐ น. บริเวณถนนการุณยมิตร (ด้ านข้ างคณะพยาบาลศาสตร์ ) ทั้งนี ้กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจึงใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากรนักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจจริงในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของพวกเราชาวมหิดลครับ

  • จำนวนผู้เข้าร่วมงาน 77 ท่านจาก 13 ส่วนงาน และ 3 กองใน OP

ปี 2560 วันสิ่งแวดล้อมโลก “Idea Green Kids Camp ตัวเล็กคิดการใหญ่” รุ่นที่ 1

วันที่ 5-6 มิถุนายน 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธีเปิดค่ายเยาวชน “Idea Green Kids Camp ตัวเล็กคิดการใหญ่” รุ่นที่ 1 เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ ห้อง 411 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา

มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายส่งเสริมการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco-University) ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ ด้วยการสร้างให้เกิดดุลยภาพของมิติเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย มาทำกิจกรรมกลุ่มในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกัน เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเสริมสร้างพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกา รอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับตัวแทนผู้นำเยาวชนที่มาร่วมทำกิจกรรม เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่ออีกทางหนึ่งด้วย

ดูรายละเอียดกิจกรรม https://mahidol.ac.th/th/2018/green-kid/