Mahidol Sustainability Week 2021

Mahidol Sustainability Week 2021

นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล

29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564

ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีนโยบายส่งเสริมการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco University) เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) โดยมีโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน พ.ศ. 2563-2566 โดยงานนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol Sustainability Week เพื่อสื่อสารองค์ความรู้ทั้ง 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่กำหนดขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) และผลการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และบุคลภายนอก โดยงานนิทรรศการ ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานโดดเด่นที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในรูปแบบโปสเตอร์ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล กิจกรรมการเสวนาเกี่ยวกับความยั่งยืนในบริบทของสังคมไทย การประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบ Online Oral Presentation ผ่านโปรแกรม Webex

สำหรับหัวข้อของงานนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Mahidol Sustainability Week) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564  ในปีนี้คือ “Actions towards Sustainability Goals : การดำเนินการสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

Actions towards Sustainability Goals”

ที่เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในบริบทของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินการสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนำเสนอการผ่านการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564  การบรรยายพิเศษ และนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ทั้งนักศึกษา บุคลากร และบุคลคลทั่วไป รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล

sustain_210312_1sustain_210312
sustain_210312_2sustain_210312_4
sustain_210312_0sustain_210312_3

กิจกรรมที่ผ่านมา

Sustainable Development Week 2020