Mahidol Sustainable Week 2020
09/09/2020
โครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 3
23/08/2021

โครงการประกวดสวนมุมสวยปี 6

หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน พ.ศ. 2558-2562 ซึ่งยกระดับจากการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ให้เป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco-University) หนึ่งแผนการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวคือการปรับปรุงระบบภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวดั้งเดิมที่มีอยู่ภายในมหาวิทยาลัย และเพิ่มขนาดพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ให้มากขึ้น ตามแนวคิดที่ให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้และอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีสุขภาวะ โดยการพัฒนาพื้นที่ว่างหรือพื้นที่สีเขียวเดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นสอดคล้องกับกิจกรรมการศึกษา กีฬาหรือนันทนาการของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย และเป็นการเพิ่มการเชื่อมต่อพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยตลอดจนชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย นอกจากนี้พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นยังช่วยเพิ่มการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยจากกิจกรรมต่างๆ ของส่วนงานได้อีกด้วย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจะจัดโครงการประกวดสวนมุมสวยเพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัย และเป็นการกระตุ้นให้ส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในส่วนงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น เพิ่มการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยจากกิจกรรมต่างๆ ของส่วนงาน
 • เพื่อส่งเสริมให้ส่วนงานต่างๆ มีส่วนร่วมในปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์
 • เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยตลอดจนชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย

ประเภทรางวัล

พื้นที่สวนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่
 • รางวัลชนะเลิศ                        เงินรางวัล 45,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 1            เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 2            เงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชมเชย 8 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท
พื้นที่สวนเดิมที่เคยส่งเข้าประกวด
 • รางวัลชนะเลิศ                        เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 1            เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 2            เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 3            เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

กำหนดการ

1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564        รับสมัครและรับภาพถ่ายพื้นที่ก่อนการปรับปรุง

21 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564       ประกาศผลพื้นที่ที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้น

1 มิถุนายน 2564  ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม  2564          ระยะเวลาดำเนินการจัดสวนมุมสวยของหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือก

1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม  2564          ส่งภาพถ่ายพื้นที่ภายหลังการปรับปรุงให้คณะกรรมการพิจารณา

สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน กรกฎาคม 2564                          ประกาศผลการประกวด