Mahidol Sustainability Week 2024

นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล 2567

มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Mahidol University Sustainability Action) ตาม 17 เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 17 SDGs) ที่จัดทำขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ซึ่งเป็นเป้าหมายโลกแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2573 โดยมี 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 1. การพัฒนารากฐานอย่างยั่งยืน (Sustainability Growth) 2. การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainability Resource Use) และ 3. การสร้างเครือข่ายสังคมอย่างยั่งยืน (Sustainability Communication)ดังนั้น  เพื่อตอบสนองต่อนโยบายขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงกำหนดจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol Sustainability Week) ระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2567 ซึ่งปีจัดขึ้นเป็นปีที่ 5 เพื่อสื่อสารองค์ความรู้ทั้ง 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และผลการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก ผ่านการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงาน และการจัดนิทรรศการ

 

Proceeding

2566

2565

2564

2563