12/11/2020

โครงการจ้างสวนแนวตั้ง ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

02/11/2020

โครงการก่อสร้างห้องน้ำด้านหลังสถานีรับส่งผู้โดยสาร SHUTTLE BUS

05/11/2018

โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ ถนนวิรัชดุษฎี

05/11/2018

โครงการก่อสร้างป้ายรอรถประจำทาง (ศาลารอรถราง) ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระยะที่ 3

05/11/2018

โครงการก่อสร้างถนนการุณยมิตร ระยะที่ 2 (ขยายเส้นทางสู่คณะพยาบาลศาสตร์)

05/11/2018

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนส่องไทยทัศน์

05/11/2018

โครงการก่อสร้างเส้นทางเพื่อการเรียนรู้กฎจราจรและความปลอดภัย (Blue Street)

05/11/2018

โครงการงานจ้างขุดลอกท่อและรางระบายน้ำฝน

05/11/2018

โครงการปรับปรุงประตูน้ำบ่อวาล์วประปา

08/10/2018

โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง แรงดัน 22,000 โวลท์

08/10/2018

โครงการติดตั้งอุปกรณ์ระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า (Energy Management System)และปรับปรุงเครื่องวัดหน่วยการใช้ไฟฟ้า เป็นการอ่านหน่วยการใช้ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (SCADA Monitor System)

08/10/2018

จุดสูบบุหรี่ด้านข้างวิทยาลัยนานาชาติ

08/10/2018

โครงการปรับปรุงท่อบริเวณมาตรน้ำประปา

08/10/2018

โครงการก่อสร้างทางจักรยานถนนจิตตสมานและถนนสานสัตยา

08/10/2018

โครงการก่อสร้างป้ายรอรถประจำทาง (ศาลารอรถราง) ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระยะที่ 2

08/10/2018

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านข้างอาคารหอพักนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี (MU Salaya Park)

08/10/2018

โครงการปรับปรุงสัญญาณและสัญลักษณ์เส้นทางจราจรและความปลอดภัย

08/10/2018

โครงการปรับปรุงป้ายบอกทาง

08/10/2018

โครงการปรับปรุงสถานีจอดรถบัสบริเวณ 4 (ฺBus Station Parking 4)

08/10/2018

โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าและป้ายรอรถรางใหม่บนถนนดำรงวิจัย

08/10/2018

โครงการก่อสร้างลานจอดรถหลังอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ (Parking 5)

08/10/2018

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านข้างศาลพ่อขุนทุ่ง

08/10/2018

โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าข้างสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

08/10/2018

โครงการรื้อถอนเกาะกลางประตู 3

08/10/2018

โครงการปรับปรุงศาลารอรถรางและจัดทำป้ายโฆษณา/ป้ายประชาสัมพันธ์ ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

08/10/2018

โครงการก่อสร้างห้องน้ำสถานีรถราง

08/10/2018

โครงการปรับปรุง Cover way ในพื้นที่การศึกษาชั้นใน

08/10/2018

โครงการก่อสร้างสถานีรับ-ส่งรถโดยสาร Shuttle Bus มหาวิทยาลัยมหิดล (BUS TERMINAL)