25/03/2021

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ปี 3

12/02/2021

โครงการประกวดเว็บไซต์ Sustainability มหาวิทยาลัยมหิดล

12/02/2021

โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนถิ่นวิทยาการ

10/02/2021

กิจกรรมรณรงค์โครงการถนนปลอดภัยไร้โควิด ครั้งที่ 2

06/02/2021

แจ้งการดับไฟฟ้าเพื่อดำเนินโครงการ Digital Power Meter System (Automatic Meter Reading : AMR)

05/02/2021

กิจกรรมรณรงค์โครงการถนนปลอดภัยไร้โควิด

19/01/2021

Goal 2 ZERO HUNGER

15/01/2021

Goal 1: NO POVERTY

11/01/2021

จัดจุดประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ออกกำลังการ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

18/12/2020

การตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ประจำปี 2563

02/12/2020

งานประชุมวิชาการ “มหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Mahidol Sustainability Development Conference 2020)

01/12/2020

งานเสวนา “MU SDGs Talk”

26/11/2020

Water Quality

23/11/2020

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจัดพิธีทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลในการบูรณะปรับปรุงตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

19/11/2020

แจ้งการดับไฟฟ้าเพื่อดำเนินโครงการ Digital Power Meter System (Automatic Meter Reading : AMR)

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจะดำเนินโครงการ Digital Power Meter System (Automatic Meter Reading : AMR) โดยได้ว่าจ้างบริษัท บีโอ พาวเวอร์เทค จำกัด ระยะเวลาดำเนินงาน 180 วัน ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  […]
12/11/2020

โครงการจ้างสวนแนวตั้ง ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

02/11/2020

โครงการก่อสร้างห้องน้ำด้านหลังสถานีรับส่งผู้โดยสาร SHUTTLE BUS

14/10/2020

โครงการปรับปรุงถนนสานสัตยา

25/09/2020

มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณอาคารราชการต้นแบบในการจัดการน้ำเสีย

17/09/2020

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจกปี 2

17/09/2020

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมธนาคารขยะรีไซเคิล

15/09/2020

มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุฯ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563

09/09/2020

Mahidol Sustainable Week 2020

14/08/2020

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562

12/08/2020

การซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยประจำปี 2563

09/08/2020

อบรมโปรแกรมธนาคารขยะรีไซเคิลให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนนำร่อง ในจังหวัดบุรีรัมย์

17/07/2020

เสวนา “Sustainable University Leader towards UI GreenMetric World University Rankings”

16/07/2020

รับมอบแอลกอฮอล์เจล 70% จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

15/07/2020

แจ้งการปิดถนนดำรงวิจัยเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการปิดถนนดำรงวิจัยเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนทั้งสองฝั่งตั้งแต่บริเวณลานประชากรจนถึงด้านหลังคณะเทคนิคการแพทย์ (ฝั่งโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี) ซึ่งจะไม่สามารถใช้เส้นทางดังกล่าวได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ถึง 10 ตุลาคม 2563 โดยมีแนวทางดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ เส้นทางการให้บริการรถรางสายสีแดงและสายสีน้ำเงินจะมีการปรับเส้นทางใหม่โดยยกเลิกป้ายรอรถรางภายในเส้นทางดังกล่าว จำนวน 4 ป้าย ได้แก่ ป้ายคณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 ป้าย ป้ายแปลงผักปลอดสารพิษ จำนวน […]
03/07/2020

แจ้งการดับกระแสไฟฟ้าบริเวณถนนมานะมั่นคง ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าบริเวณถนนมานะมั่นคงเพื่อดำเนินการรื้อถอนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ของโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. โดยมีส่วนงานที่ได้รับผลกระทบ 4 ส่วนงาน ได้แก่ 1. สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 2. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 3. อาคารนวัตกรรมชีวภัณฑ์มหิดล (Pilot Plant) 4. อาคารปฏิบัติการและทดสอบยางล้อ คณะวิทยาศาสตร์ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ […]
29/06/2020

งานเสวนาเรื่อง “Sustainable University Leader towards UI GreenMetric World University Rankings”

23/06/2020

แบบฟอร์มคำถาม THE Ranking 2021 เดิม 4 goals

08/06/2020

MU Garden Contest 2020

01/05/2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบของช่วยเหลือชุมชนวัดสาลวัน ในโครงการ “ปัน ปัน” ห่างแค่ตัว อย่ากลัวแบ่งปัน ครั้งที่ 2

24/04/2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบของช่วยเหลือชุมชนวัดสาลวัน ในโครงการ “ปัน ปัน” ห่างแค่ตัว อย่ากลัวแบ่งปัน

24/04/2020

New Normal การปรับตัวของสถานศึกษาด้านกายภาพและการบริการเพื่อรองรับการเปิดเทอมในช่วงวิกฤติ COVID-19

28/02/2020

คณะบุคลากร จากฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม และกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

21/02/2020

การประกวดคลิปวิดีโอโครงการรณรงค์ลดการใช้แก้วพลาสติก

29/01/2020

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองกิจการนักศึกษา จัดนิทรรศการ “มหิดล ร่วมใจ รู้ทันภัยฝุ่นจิ๋ว PM 2.5”

16/01/2020

คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชม

25/11/2019

Innovation for Campus Sustainability 2020

15/11/2019

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เข้าศึกษาดูงาน

15/11/2019

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และ PM 10

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และ PM 10 เพื่อติดตามคุณภาพอากาศว่ามีฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ส่งผลกระทบกับสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยติดตั้งในสถานที่ต่างๆ จำนวน 4 จุด ได้แก่ 1. หน้ากองกายภาพและสิ่งแวดล้อม : https://www.cmuccdc.org/oppemu 2. ลานดอกกันภัยมหิดล ตึกศูนย์การเรียนรู้มหิดล : https://www.cmuccdc.org/mlcmu 3. ตึกสำนักงานอธิการบดี […]
24/10/2019

การซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้แก่บุคลากรกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

27/09/2019

มหาวิทยาลัยมหิดล มอบอุปกรณ์สนันสนุนการปฏิบัติงานให้กับสถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑล

17/09/2019

ม.มหิดล จัดพิธีลงนามความร่วมมือและงานเสวนา “การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนสู่โรงเรียนและชุมชน”

28/08/2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศผลโครงการ Mahidol Energy Awards 2019 มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

27/08/2019

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดกิจกรรม “โครงการรณรงค์ลดเครื่องดื่มประเภทที่มีน้ำตาลและลดใช้แก้วพลาสติก”

20/08/2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบต้นไม้ “โครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจก”

16/08/2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมอบรมรับฟังแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครปฐม

16/08/2019

ถามตอบ

15/08/2019

คณะผู้บริหารและบุคลากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงาน

15/08/2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “MU SDGs Talk”

08/08/2019

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโครงการพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดลกับชุมชน

07/08/2019

ผู้แทนจาก Institut Teknologi Sepuluh Nopember ในโครง Staff Mobility 2019 (Inbound)มาศึกษาดูงาน

23/07/2019

MU SDGs Talk

12/07/2019

ui green ปี 2019

21/06/2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครปฐม ประชุมหารือแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดนครปฐม

17/06/2019

1st Conference of Asian Sustainable Campus Network (ASCN), June 12-14, 2019 Shanghai, China

05/06/2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมโลก Mahidol Eco Run”

03/06/2019

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานอาหารสัตว์ให้กับสุนัขจรจัด ณ สถานสงเคราะห์สัตว์ โครงการบ้านรักหมาศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562

28/05/2019

คณะผู้บริหารและคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าศึกษาดูงาน

21/05/2019

ตารางการใช้รถตู้

18/05/2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเปิดตัวMU Smart Locker ภายใต้โครงการ Mahidol DCU

16/05/2019

เจ้าหน้าที่กองสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

14/05/2019

โครงการอบรม Modern Security “รู้ทัน อาชญากรรมทางเทคโนโลยี” กับ“ผู้กำกับ กองปราบอาชญากรรมทางเทคโนโลยี”

13/05/2019

กลุ่มนักศึกษา จากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

10/05/2019

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

03/05/2019

MU Garden Contest 2019

01/05/2019

ประชุมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และดำเนินกิจกรรมขยายเครือข่าย ธนาคารขยะรีไซเคิล

17/04/2019

งานสงกรานต์ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

02/04/2019

งานประกวด Innovation for Campus Sustainability 2019

28/03/2019

External Audit Carbon Footprint Organization คณะทันตแพทยศาสตร์

28/03/2019

Energy Statistics

20/03/2019

หัวหน้างานงานอาคารสถานที่และเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

19/03/2019

โครงการ Mahidol Eco Run

13/03/2019

บุคลากร จากกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

08/03/2019

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

06/03/2019

Kick Off Carbon Footprint Organization

14/02/2019

งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562

14/02/2019

การตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

14/02/2019

Press Tour เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหิดล

07/02/2019

Innovation for campus sustainability 2019

07/02/2019

Mahidol Energy Awards 2019

04/02/2019

Kick Off Carbon Footprint Organization คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

30/11/2018

เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนประเทศไทย

30/11/2018

มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ

30/11/2018

Treat Water Quality

30/11/2018

Landscape Report

30/11/2018

Water Statistics

30/11/2018

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

30/11/2018

พิธีมอบรางวัล MAHIDOL UNIVERSITY ENERGY AWARDS 2018

30/11/2018

ผู้บริหารสำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

30/11/2018

ประชุมเตรียมพร้อมการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

05/11/2018

ประกาศ

05/11/2018

โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ ถนนวิรัชดุษฎี

05/11/2018

โครงการก่อสร้างป้ายรอรถประจำทาง (ศาลารอรถราง) ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระยะที่ 3

05/11/2018

โครงการก่อสร้างถนนการุณยมิตร ระยะที่ 2 (ขยายเส้นทางสู่คณะพยาบาลศาสตร์)

05/11/2018

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนส่องไทยทัศน์

05/11/2018

โครงการก่อสร้างเส้นทางเพื่อการเรียนรู้กฎจราจรและความปลอดภัย (Blue Street)

05/11/2018

โครงการงานจ้างขุดลอกท่อและรางระบายน้ำฝน

05/11/2018

โครงการปรับปรุงประตูน้ำบ่อวาล์วประปา

08/10/2018

โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง แรงดัน 22,000 โวลท์

08/10/2018

โครงการติดตั้งอุปกรณ์ระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า (Energy Management System)และปรับปรุงเครื่องวัดหน่วยการใช้ไฟฟ้า เป็นการอ่านหน่วยการใช้ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (SCADA Monitor System)

08/10/2018

จุดสูบบุหรี่ด้านข้างวิทยาลัยนานาชาติ

08/10/2018

โครงการปรับปรุงท่อบริเวณมาตรน้ำประปา

08/10/2018

โครงการก่อสร้างทางจักรยานถนนจิตตสมานและถนนสานสัตยา

08/10/2018

โครงการก่อสร้างป้ายรอรถประจำทาง (ศาลารอรถราง) ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระยะที่ 2

08/10/2018

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านข้างอาคารหอพักนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี (MU Salaya Park)

08/10/2018

โครงการปรับปรุงสัญญาณและสัญลักษณ์เส้นทางจราจรและความปลอดภัย

08/10/2018

โครงการปรับปรุงป้ายบอกทาง

08/10/2018

โครงการปรับปรุงสถานีจอดรถบัสบริเวณ 4 (ฺBus Station Parking 4)

08/10/2018

โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าและป้ายรอรถรางใหม่บนถนนดำรงวิจัย

08/10/2018

โครงการก่อสร้างลานจอดรถหลังอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ (Parking 5)

08/10/2018

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านข้างศาลพ่อขุนทุ่ง

08/10/2018

โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าข้างสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

08/10/2018

โครงการรื้อถอนเกาะกลางประตู 3

08/10/2018

โครงการปรับปรุงศาลารอรถรางและจัดทำป้ายโฆษณา/ป้ายประชาสัมพันธ์ ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

08/10/2018

โครงการก่อสร้างห้องน้ำสถานีรถราง

08/10/2018

โครงการปรับปรุง Cover way ในพื้นที่การศึกษาชั้นใน

08/10/2018

โครงการก่อสร้างสถานีรับ-ส่งรถโดยสาร Shuttle Bus มหาวิทยาลัยมหิดล (BUS TERMINAL)

28/09/2018

Green OPPE

21/09/2018

มหาวิทยาลัยมหิดลรับประกาศนียบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน 2561”

05/09/2018

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดลกับชุมชน (การส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล)

16/08/2018

About us

10/08/2018

Garden Contest 3

10/08/2018

Mahidol Energy Awards 2018

02/08/2018

งานเปิดตัวโครงการ “ThinkCycle Bank”

23/07/2018

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

12/07/2018

Location 14

12/07/2018

Location 19

12/07/2018

Location 18

12/07/2018

Location 17

12/07/2018

Location 16

12/07/2018

Location 15

12/07/2018

Location 13

12/07/2018

Location 12

12/07/2018

Location 11

12/07/2018

Location 10

12/07/2018

Location 9

12/07/2018

Location 8

12/07/2018

Location 7

12/07/2018

Location 6

12/07/2018

Location 5

12/07/2018

Location 4

12/07/2018

Location 3

12/07/2018

Location 2

12/07/2018

Location 1

11/07/2018

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล

28/06/2018

Blue Line

28/06/2018

Red Line

28/06/2018

OP-MLC Line

28/06/2018

Green Line

12/06/2018

คณะผู้อบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง (สายสนับสนุน) รุ่นที่ 4 เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

07/06/2018

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

07/06/2018

โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก “ปลูกรัก ฮัก MU”

04/06/2018

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

18/05/2018

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

17/05/2018

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

08/05/2018

คณะผู้อบรมหลักสูตร Industrial Environmental Management with an Emphasis on the Global Warming and Greenhouse Gas Management เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

04/05/2018

MU Safety Day : A Day of Fire Safety

30/04/2018

สร้างสีสันให้ทางเดินแอลก่อนอำลา

05/04/2018

การศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

13/03/2018

อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

20/02/2018

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศึกษาดูงาน

09/02/2018

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศึกษาดูงาน

08/02/2018

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ศึกษาดูงาน

05/02/2018

เวทีเสวนา “From Green To Sustainable University”

31/01/2018

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศึกษาดูงาน

25/01/2018

ทำบุญเลี้ยงพระ ต้อนรับปีพุทธศักราช 2561

12/01/2018

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัย

29/12/2017

ทำบุญเดือนเกิด : ธันวาคม 2560

26/12/2017

งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561

22/12/2017

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

22/12/2017

The 2nd Annual Conference “Innovation And Partnership for Sustainable Society”

22/12/2017

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

22/12/2017

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

22/12/2017

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

22/12/2017

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

22/12/2017

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

22/12/2017

พิธีมอบรางวัล”สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” ประจำปี 2560

22/12/2017

อบรม Good Life Drive Safe ชีวิตดีเมื่อขับขี่ปลอดภัย กับ Honda Dream Road

22/12/2017

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

22/12/2017

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

22/12/2017

โครงการศึกษาสัมมนา “ทบทวนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม “

22/12/2017

พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 2

22/12/2017

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

22/12/2017

พิธีมอบรางวัล MU ENERGY AWARDS 2017

22/12/2017

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดลกับชุมชน

22/12/2017

ค่าย “Idea Green Kids Camp ตัวเล็กคิดการใหญ่” รุ่นที่ 1

22/12/2017

ศึกษาดูงาน โครงการชั่งหัวมันในพระราชดำริ

22/12/2017

โครงการสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

22/12/2017

โครงการสัมมนาเรื่องแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในระบบอาคาร และแนวทางลดค่า Peak Demand และค่า Power Factor

22/12/2017

Safety Day

22/12/2017

Jakka Rally พาเที่ยวชุมชนพุทธมณฑล

22/12/2017

Office of Strategic Management in Action

22/12/2017

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

22/12/2017

ประชุมเตรียมงานเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดลกับชุมชน

22/12/2017

ศึกษาดูงาน บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ เอนไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

22/12/2017

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

22/12/2017

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

11/08/2017

The 1st annual Conference of Sustainable University Network of Thailand

11/08/2017

MU LIGHTS OUT โครงการรณรงค์ปิดไฟเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

11/08/2017

รับมอบรางวัล ASEAN Energy Awards 2016

11/08/2017

การท่าเรือแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

11/08/2017

พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการประกวดสวนมุมสวย

11/08/2017

บมจ.ธนาคารกรุงไทย มอบเงินสนับสนุนการประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1

11/08/2017

Campus Roadshow มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

11/08/2017

โครงการศึกษาดูงานพัฒนาพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11/08/2017

Campus Roadshow คณะวิทยาศาสตร์

11/08/2017

โครงการมหิดล Reduce & Reuse ถุงพลาสติก

11/08/2017

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

11/08/2017

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

11/08/2017

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ Eco town มหิดลกับชุมชน

11/08/2017

โครงการศึกษาดูงานพัฒนาพัฒนาอย่างยั่งยืน

11/08/2017

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

11/08/2017

โครงการ Jakka Rally Save the World

11/08/2017

สถาบันอาศรมศิลป์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

11/08/2017

ประชุม Sustainable University Network ครั้งที่ 3 (สัญจร)

11/08/2017

งานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2559

17/07/2017

Staff

13/06/2017

สอบสัมภาษณ์ผู้รับทุน AUN-ACTSจากประเทศสเปน ด้วยระบบ Video Conferencing

13/06/2017

IT Training หลักสูตรการใช้งานระบบ Mahidol Personal Web

13/06/2017

กองเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมโปรแกรม Python

13/06/2017

WUNCA ครั้งที่ 34

13/06/2017

สอบสัมภาษณ์ผู้รับทุน AUN-ACTSจากประเทศสเปน ด้วยระบบ Video Conferencing

13/06/2017

IPTV ได้ถ่ายทอดสด พิธีปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล มหิดลเกมส์ ประจำปี 2560

13/06/2017

การให้บริการข้อมูลข่าวสารโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

การให้บริการข้อมูลข่าวสารโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านทาง TAT Call Center 1672 เกิดขึ้นครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2545 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวไทย ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รูปแบบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ เช่น การให้บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.tourismthailand.org การให้บริการสอบถามข้อมูลท่องเที่ยวผ่านระบบ Live Chat พร้อมการพัฒนาต่อยอด Mobile Application เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถ chat กับเจ้าหน้าที่ผ่าน […]
13/06/2017

test

test test test
09/05/2017

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!
22/12/2016

งานทำบุญเลี้ยงพระต้อนรับปีใหม่ 2560