ประกาศนโยบายขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Mahidol University Sustainability Action)

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเป็นนโยบายส่งเสริมการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco University) ที่มีเป้าหมายในการสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) และการเข้าร่วมการจัดลำดับ Times Higher Education University Impact Ranking 2020 ซึ่งจัดลำดับผลการดำเนินงานและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ
 2. เพื่อปรับปรุงประกาศที่มีการใช้งานมามากกว่า 10 ปี ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและให้สอดคล้องกับนโยบายและโครงสร้างของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
ประกาศนโยบายขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Mahidol University Sustainability Action)
 1. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการขยะมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2564
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายส่งเสริมอาหารเพื่อสุขภาพและปลอดภัย  พ.ศ. 2564
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายการปรับปรุงหรือก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงาน พ.ศ. 2564
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ทิ้งร้างหรือไม่มีการใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2564
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว พ.ศ. 2564
 7. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายการประเมินผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพจากการพัฒนาโครงการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564
 8. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) พ.ศ. 2564
 9. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. 2564
 10. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายจากแหล่งน้ำ พ.ศ. 2564
 11. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายส่งเสริมอนุรักษ์การใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากมหาสมุทรอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2564
 12. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายส่งเสริมการสัญจรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2564