นโยบายการบริหารจัดการขยะมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2564

ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Mahidol University Sustainability Action) ตาม ๑๗ เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ มูลฝอยภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ มหาวิทยาลัย จึงกำหนดนโยบายบริหารจัดการขยะมหาวิทยาลัยมหิดลโดยส่งเสริมให้ส่วนงานดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการขยะไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ส่งเสริมให้ส่วนงานมีการคัดแยกขยะมูลฝอยและมีภาชนะรองรับขยะแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม รวมทั้งต้องมีการบันทึกข้อมูลปริมาณขยะแต่ละประเภท เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อ ๒ ส่งเสริมให้ทุกส่วนงานมีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึก ตระหนัก  และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง

ข้อ ๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกส่วนงานในการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ และทิ้งขยะให้ถูกประเภท ด้วยหลักการ ๓ R (Reduce, Reuse, Recycle) เพื่อให้เกิดการลดใช้ การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยกำหนดเป้าหมายการลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย และมีปริมาณขยะรีไซเคิลไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐ ของปริมาณขยะทั้งหมดภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อ ๔ ส่งเสริมให้ส่วนงาน บุคลากร และนักศึกษา ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๕ ส่งเสริมให้ทุกส่วนงานให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการขยะ และปฏิบัติตามแนวทางการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ กฎกระทรวง และพระราชบัญญัติด้านการบริหารจัดการขยะของประเทศ

ข้อ ๖ สนับสนุนให้ส่วนงาน บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนบุคลากรภายนอกที่มาปฏิบัติงานหรือร่วมกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย ให้ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการขยะมหาวิทยาลัยมหิดล

download