นโยบาย

ประกาศ

นโยบายและมาตรการ

การให้บริการ

ประกาศทั่วไป

ประกาศ

แบบสำรวจการดำเนินการปรับปรุงแผนความต่อเนื่องในการดำเนินงานและการซ้อมแผนความต่อเนื่องในการดำเนินงานของส่วนงาน

แบบฟอร์มขอรับบริการ
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลโครงการรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อม
แบบฟอร์มงานประกันคุณภาพและการจัดการความเสี่ยง
แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล
แบบฟอร์ม SOP อาหารเป็นพิษ

แบบฟอร์มรายงานการจัดการพลังงาน

คู่มือโปรแกรมฐานข้อมูลระบบควบคุมพัสดุ
คู่มือโปรแกรมฐานข้อมูลอัจฉริยะ MU-ECO DATA
คู่มือการสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 การดำเนินการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 ลักษณะสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 การรายงานผลการจัดซื้อสินค้าและจัดจ้างบริการผ่านระบบฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับมหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวชี้วัดที่ 4.5 มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์
เอกสารประกอบการอบรมการจัดทำคาร์บอนฟุตฟริ้นท์องค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล
แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในระบบอาคารและเเนวทางการลดค่า Peak Demand และค่า Power factor

บทความ

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานบริหารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ประชุมคณะกรรมการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)