โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนถิ่นวิทยาการ
12/02/2021

โครงการปรับปรุงถนนสานสัตยา

มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการปรับปรุงถนนสานสัตยา เนื่องจากมีสภาพทรุดโทรมจากอายุการใช้งาน งบประมาณ 2,634,000.00   บาท โดยมีเนื้องานรื้อถอนผิวทางเดิมความลึกตามแบบกำหนด งานบดอัดดินเดิม งานทำโครงสร้างชั้นทางตามแบบกำหนด งานเทผิวทางจราจร คสล.ความหนา 15 เซนติเมตร งานรื้อถอนบล็อกทางเท้าและปูกลับคืน (ใช้ของเดิม) งานสีเทอร์โมพลาสติกตามแบบกำหนด และจะแบ่งช่วงการปรับปรุงเป็น 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 ทางแยกหอสมุด – วงเวียนคณะสิ่งแวดล้อม (ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)   เริ่มปิดตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2563

ช่วงที่ 2 ทางแยกหอสมุด – ถนนพูลผลประชา (ระยะเวลาดำเนินการ 70 วัน)   เริ่มปิดตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563

ผู้รับจ้าง : หจก. เพรชประยูร กรุ๊ป

ระยะเวลา : ระยะเวลา 120 วัน ในระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2563  ถึงวันที่  8 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร