รวมพลคนรักต้นไม้

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน พ.ศ. 2558-2562 โดยมีนโยบายส่งเสริมการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco-University) ที่มีเป้าหมายชัดเจนของการสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยจากการสร้างให้เกิดดุลยภาพของมิติเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะนำมาซึ่งความมีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร ความเท่าเทียมกันของสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของบุคลากร นักศึกษา และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย โดยหนึ่งในกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ได้แก่ กลยุทธ์การส่งเสริมความเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ที่มีให้ความสำคัญกับการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่มหาวิทยาลัยปลดปล่อยออกมา

การวัดการดูดกลับของก๊าซเรือนกระจกจากต้นไม้และพื้นที่สีเขียวเป็นหนึ่งในวิธีการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจึงได้มีการจัดทำ “โครงการรวมพลคนวัดต้นไม้” ขึ้น เพื่อเก็บข้อมูลการดูดกลับของก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัย และเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการคำนวณการเก็บกักก๊าซเรือนกระจกในรูปของมวลชีวภาพของต้นไม้ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา อันจะเป็นการช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน และเป็นตัวอย่างของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยต่อไป

วัตถุประสงค์
1) เพื่อเก็บข้อมูลการดูดกลับของก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

2) เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการคำนวณข้อมูลดูดกลับของก๊าซเรือนกระจกโดยต้นไม้เพื่อใช้ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3) เพื่อพัฒนาแนวทางเพิ่มการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของส่วนงาน