รวมพลคนรักต้นไม้

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน พ.ศ. 2558-2562 โดยมีนโยบายส่งเสริมการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco-University)  และมีแนวทางการส่งเสริมกลยุทธ์การความเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ ( Low Carbon Society) ที่ให้ความสำคัญกับการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่มหาวิทยาลัยปล่อยออกมา โดยการวัดการดูดกลับของก๊าซเรือนกระจก จากต้นไม้และพื้นที่สีเขียวเป็นหนึ่งในวิธีการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพวัตถุประสงค์

จากปัญหาเรื่องก๊าซเรือนกระจก กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจึงได้มีการจัดทำ “โครงการรวมพลคนวัดต้นไม้” เพื่อเก็บข้อมูลการดูดกลับของก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัย และเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการคำนวณการเก็บกักก๊าซเรือนกระจกในรูปของมวลชีวภาพของต้นไม้ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา อันจะเป็นการช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยลดคาร์บอน และเป็นต้นแบบของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยต่อไป

ช่วงเวลาจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เบื้องต้น ระยะเวลา 10 วัน (3วัน/สัปดาห์) ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2558 – 15 มกราคม 2559) จัดกิจกรรมภาคปฏิบัติตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2558  ถึง เดือนมีนาคม 2559 (รวมระยะเวลา 4 เดือน) โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักได้แก่บุคลากรกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมและนักศึกษา จำนวน 25 คน โดยดำเนินการในพื้นที่สีเขียวส่วนกลางของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา