statistics

26/11/2020

Water Quality

23/11/2020

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจัดพิธีทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลในการบูรณะปรับปรุงตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

19/11/2020

แจ้งการดับไฟฟ้าเพื่อดำเนินโครงการ Digital Power Meter System (Automatic Meter Reading : AMR)

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจะดำเนินโครงการ Digital Power Meter System (Automatic Meter Reading : AMR) โดยได้ว่าจ้างบริษัท บีโอ พาวเวอร์เทค จำกัด ระยะเวลาดำเนินงาน 180 วัน ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  […]
25/09/2020

มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณอาคารราชการต้นแบบในการจัดการน้ำเสีย