11/07/2024

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

27/06/2024

การซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้แก่บุคลากรกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

27/06/2024

โครงการฝึกอบรมเรื่อง การซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย การบริหารจัดการขยะ และของเสียอันตราย ประจำปี 2567

26/06/2024

งานมหกรรมมหิดลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2024 (Mahidol University SDGs Showcase 2024)