project-green-9

มหิดล Reduce & Reuse ถุงพลาสติก

มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายมุ่งที่จะพัฒนาให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ที่ใส่ใจต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นให้เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-University) และมียุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร(Resource Efficiency) ให้เป็นสังคมคาร์บอนต่ำ(Low Carbon Society)รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนในด้านสิ่งแวดล้อม (Community Engagement)

มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำโครงการมหิดล Reduce & Reuse ถุงพลาสติกขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาคมมหิดลเกิดการลดใช้ถุงพลาสติกและนำถุงพลาสติกที่มีสภาพใหม่กลับมาใช้ซ้ำและส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา ประชาชน มีความรู้ ความตระหนักและเห็นคุณค่าในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-University)

2) เพื่อเสริมสร้างมาตรการให้เกิดการลดใช้และนำถุงพลาสติกที่มีสภาพใหม่กลับมาใช้ซ้ำ

3) เพื่อรณรงค์ให้เห็นคุณค่าของถุงพลาสติกมากขึ้น ไม่ทิ้งโดยไม่จำเป็น เป็นการช่วยลดขยะและลดมลพิษที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

4) เพื่อสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจในการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ

5) เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมให้เกิดพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนในด้านสิ่งแวดล้อม

6) เพื่อนำไปสู่การเป็นต้นแบบในแนวการเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-University) ให้แก่ สถาบันการศึกษา อื่นๆ