Innovation for Campus Sustainability 2023

การประกวด Innovation for Campus Sustainability 2023 ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยเป็นเวทีสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี เพื่อนำเสนอนวัตกรรม/เทคโนโลยี ที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น ตลอดจนสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปีนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด ประกอบด้วย

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา (รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน)
 2. อาจารย์ผกาพร เพ็งศาสตร์ (รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและระบบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานนท์ ลาชโรจน์ (รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม)
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล แสวงผล (รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์)

การประกวดรอบนำเสนอแนวคิด (Proposal Presentation)

สำหรับการประกวดรอบแรก (Proposal Presentation) ได้คัดเลือกทีมนักศึกษาทั้งหมด 5 ทีม ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยทั้ง 5 ทีมจะได้รับเงินทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาตันแบบนวัตกรรม ทีมละ 15,000 บาท ดังต่อไปนี้

 1. ทีมน้ำมันเย็นแต่ใจมันร้อน
 2. ทีม NAKAMA
 3. ทีม Triton
 4. ทีม Food Forward Force
 5. ทีม AoNné

การประกวดรอบต้นแบบนวัตกรรม (Prototype Presentation)

Iหลังจากการประกวดรอบนำเสนอแนวคิด (Proposal Presentation) ทั้ง 5 ทีม ได้พัฒนาต้นแบบนวัตกรรม นำเสนอผลงานและความคืบหน้าโครงการฯ ต่อคณะกรรมการ สำหรับรอบชิงชนะเลิศ ผลการประกวดประเมินจากความคิดสร้างสรรค์ การบูรณาการ ขั้นตอนการผลิต ประโยชน์จากการใช้งานจริงหรือการต่อยอด ความคุ้มค่าในการลงทุน รวมไปถึงทักษะการนำเสนอของผู้เข้าแข่งขัน โดยมีผลการตัดสิน ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ: ทีม NAKAMA

ผลงาน Wheel Go โดยพัฒนาแอปพลิเคชันอำนวยความสะดวกสำหรับผู้บกพร่องทางการคลื่อนไหวที่ใช้วีลแชร์

โดยนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่

 • นายธนภัทร จำนงรัตน์
 • นายธนบูรณ์ ทรัพย์มนตรี
 • ศุภกานต์ เหล่ารัตนกุล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: ทีม AoNné

ผลงาน Smart JAKKA โดยพัฒนาระบบล็อคจักรยานอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน พร้อมด้วยแบตเตอรี่สำหรับกักเก็บพลังงานไฟฟ้าขณะปั่นจักรยาน

โดยนักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่

 • นางสาวจิรนันท์ วุฒิ
 • นางสาวกนกนุช ทิพย์โชค

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2: ทีม Triton

ผลงาน ทุ่นกำจัดสารปรอทในแหล่งน้ำและเซนเซอร์แจ้งเตือนผ่านสมาร์ตโฟนแอปพลิเคชัน

โดยนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์

 • ธนยศ จุลภักดิ์
 • สรวิศ กาญจนางกูรพันธุ์
 • ณัฐสุดา ชุบไธสง

และรางวัลชมเชย 2 ทีม ได้แก่

 • ทีม Food Forward Force ด้วยผลงาน EcoEats แอพพลิเคชันขายอาหารภายในมหาวิทยาลัย เพื่อลดการเกิดขยะจากอาหาร โดยนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ นายพีรกร นิมิตกุล และนางสาวพฤกษา ด่านกิตติพงศ์
 • ทีมน้ำมันเย็นแต่ใจมันร้อน ด้วยผลงาน PCM Water System ซึ่งเป็นการออกแบบและพัฒนาผง PCM สำหรับทาสีถังน้ำเพื่อกักเก็บความร้อน โดยนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ นายณภรร ผู้พัฒนพงศ์ นายธาริติ ศรีวิวัฒนกุล และนางสาวชัชชญา รัตนวราภรณ์

ประมวลภาพกิจกรรม

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่: Facebook Page Mahidol University Sustainability