ตู้กดน้ำดื่มอัตโนมัติ

สืบเนื่องจากกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้แก้วพลาสติก ในปี พ.ศ. 2563 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจึงได้ติดตั้งตู้กดน้ำดื่มอัตโนมัติจำนวน 8 ตู้ เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรนำแก้วส่วนตัวมากดน้ำดื่มจากตู้กดน้ำระบบอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะขวดพลาสติกจากการซื้อน้ำบริโภค และช่วยลดการสัมผัสของผู้ใช้งานทำให้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อ อีกทั้งยังช่วยให้นักศึกษาและบุคลากรได้ดื่มน้ำดื่มที่มีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 6 การจัดการน้ำและสุขาภิบาล (Clean water and sanitation)

โดยตู้กดน้ำดังกล่าวจะใช้ระบบ UF +UV ที่สามารถกรองแบคทีเรียและจุลินทรีย์ได้อย่างสมบูรณ์ และยังคงรักษาแร่ธาตุต่าง ๆ ไว้ ซึ่งไส้กรองน้ำได้รับรองมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มจากสถาบัน NSF (National Sanitary Foundation) โดยได้ติดตั้งใน 4 จุด รอบมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้แก่

  • อาคารสิริวิทยา จำนวน 1 ตู้ (หน้าห้องน้ำหญิงชั้น 1)
  • อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล จำนวน 4 ตู้ (ศูนย์อาหารและลานดอกกันภัยมหิดล)
  • อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ จำนวน 1 ตู้ (อาคารใบไม้สามใบ)
  • อาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 ตู้ (หลังห้องประชุมชั้น 1 ฝั่งทิศเหนือและทิศใต้)
ลำดับ ตำแหน่งตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ ลดจำนวนขวดพลาสติก
ขนาด 600 มล. (ขวด)
ปริมาณการบริโภค
น้ำดื่ม
(ลิตร)
1 สำนักงานอธิการบดี (ทิศเหนือ) 12,213 7,328
2 สำนักงานอธิการบดี (ทิศใต้) 7,223 4,334
3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล (ลานดอกกันภัย) 35,490 21,294
4 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล (ศูนย์อาหาร ชั้น 1) 33,165 19,899
5 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล (ทางขึ้นศูนย์อาหาร ชั้น 2) 43,030 25,818
6 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล (ศูนย์อาหาร ชั้น 2) 8,863 5,318
7 อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ (อาคารใบไม้สามใบ) 26,185 15,711
8 อาคารสิริวิทยา (หน้าห้องน้ำหญิงชั้น 1) 50,705 30,423
รวม 216,875 130,125

ตู้กดน้ำอัตโนมัติจะแสดงผลจำนวนขวดน้ำที่ถูกใช้ซ้ำ (Reused Bottle) เมื่อน้ำถูกกดไปแล้ว 600 มิลลิลิตร จะคิดเป็น 1 ขวด โดยโครงการดังกล่าวได้ติดตั้งแล้วเสร็จและเริ่มใช้งานเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ซึ่งตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีปริมาณน้ำที่ถูกกดไป 130,125 ลิตร สามารถนับเป็นขวดน้ำที่นำมาใช้ซ้ำจำนวน 216,875 ขวด คิดเป็นการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 125.97 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (คาร์บอนฟุตพริ้นท์ตลอดวัฏจักรวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดขนาด 600 มิลลิลิตร 1 โหล ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 6.97 kg CO2 eq) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action) รวมทั้งยังเป็นการช่วยการก่อขยะพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และพัฒนาต่อยอดให้เกิดการบริโภคอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (Responsible Consumption and Production)