เมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม 2551 อำเภอพุทธมณฑล โดยนางประณีต เขียววิจิตร เกษตรอำเภอพุทธมณฑล ได้เสนอโครงการสถานีสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยความร่วมมือของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปสมุนไพรศาลายา ร่วมกับอำเภอพุทธมณฑลและมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้แนวคิดการพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้พื้นที่ประมาณ 4 ไร่ บริเวณด้านข้างอาคารคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อดำเนินการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อผลิตผักที่มีคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย สำหรับบริโภคและจำหน่าย
  • เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน
  • เพื่อให้พื้นที่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนอนุรักษ์ดิน น้ำ และรักษาสิ่งแวดล้อม

โครงการนี้ดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2551 เป็นต้นมา เกษตรกรรับผิดชอบในการปรับพื้นที่ ขุดร่องน้ำ ทำคันดิน และปรับปรุงบำรุงดิน ฯลฯ ส่วนมหาวิทยาลัยให้ความอนุเคราะห์ด้านการติดตั้งระบบน้ำแบบสปริงเกอร์ โดยเริ่มหว่านเมล็ดพันธุ์ผักชุดแรกปลายเดือนสิงหาคม 2551 ซึ่งเป็นการปลูกผักหมุนเวียนประเภทต่างๆ ได้แก่ พืชผักสวนครัว ผักประเภทหัวใต้ดิน ผักพื้นบ้าน ผักประเภทเลื้อย และผลไม้ โดยผลผลิตชุดแรกได้เริ่มเก็บจำหน่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 เป็นต้นมา

cottage4
project29