แปลงผักปลอดสารพิษ

ในเดือนพฤษภาคม 2551 ที่อำเภอพุทธมณฑล นางปราณีต แก้ววิจิตร เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอพุทธมณฑล นำเสนอโครงการหน่วยสุขภาพพอเพียง ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านแปลงสมุนไพรศาลายา และอำเภอพุทธมณฑล และมหาวิทยาลัยมหิดล โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาที่ดินภายในวิทยาเขต และจะใช้พื้นที่ 4 เอเคอร์ข้างคณะเทคโนโลยีการแพทย์ในการปลูกพืชผักปลอดสารเคมี เป้าหมายมีดังนี้:
ผลิตผักที่มีคุณภาพ สด สะอาด และปลอดภัย เพื่อการบริโภคและจำหน่าย
สร้างงานให้กับชุมชน
ใช้ที่ดินภายในวิทยาเขตให้เกิดประโยชน์และอนุรักษ์ดิน น้ำ และสิ่งแวดล้อม
โครงการนี้เริ่มในเดือนมิถุนายน 2551 เกษตรกรมีหน้าที่เตรียมดิน ขุดคลอง สร้างเขื่อนดิน ปรับปรุงคุณภาพดิน และอื่นๆ อีกมากมาย มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนโดยสร้างระบบฉีดน้ำ
เกษตรกรเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551 โดยการปลูกเมล็ดพันธุ์ผักชุดแรกเมื่อปลายเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 พวกเขากำลังปลูกพืชหมุนเวียนต่างๆ ผักพื้นบ้าน และสวนผลไม้ เริ่มเก็บผลผลิตครั้งแรกตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551