โครงการปรับปรุงถนน โดยการลดพื้นที่จราจรในพื้นที่เขตการศึกษาด้านในครึ่งหนึ่ง เพื่อเปลี่ยนเป็นเส้นทางเดินเท้าและทางจักรยาน หลายคนได้ออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยาน หรือใช้เป็นลู่วิ่งออกกำลังกาย มีโอกาสได้เดินเท้า พบเจอและทักทายกัน มีต้นไม้ปลูกให้ร่มเงา รวมถึงเกิด Green Lifestyle จากการมีพื้นที่ใหม่ ๆ ทำให้จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เช่น ถนนคนเดิน ที่เพิ่มสีสันและความหลากหลายให้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

project22